Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Tăng cường công tác theo dõi, giải quyết, trả lời ý kiến kiến nghị cử tri trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 02/09/2020  19:14
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 01/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3281/UBND-NNTN chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác theo dõi, giải quyết, trả lời ý kiến kiến nghị cử tri trên địa bàn tỉnh.

 

Công văn nêu: Việc tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri là nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan, đơn vị; địa phương, đơn vị nào làm tốt nhiệm vụ này thì nơi đó nhận được sự tin cậy của các tầng lớp Nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của bộ máy Nhà nước cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

 

Tuy nhiên, trong thời gian qua một số ngành, đơn vị vẫn còn để xảy ra tình trạng tham mưu giải quyết, báo cáo kết quả trả lời một số ý kiến kiến nghị của cử tri còn chung chung, chưa đúng với thực tế nên cử tri tiếp tục kiến nghị nhiều lần qua các kỳ họp...

 

Để giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri đảm bảo kịp thời, hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

 

Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của UBND tỉnh; tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri phải bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, đầy đủ, đúng trọng tâm, đảm bảo chất lượng, đáp ứng kỳ vọng chính đáng của cử tri; kịp thời báo cáo kết quả với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và thông tin lại với cử tri theo quy định của pháp luật.

 

Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công theo dõi việc thực hiện, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri; khắc phục tình trạng tham mưu giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri còn chung chung, chưa đúng với thực tế nên cử tri tiếp tục kiến nghị nhiều lần qua các kỳ họp. Quan tâm bố trí kịp thời các nguồn lực để giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm và đã được HĐND tỉnh đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn; đồng thời, phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết, nhất là những vấn đề cử tri bức xúc, kiến nghị nhiều lần.

 

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước đến người dân; thực hiện tốt việc công khai, minh bạch các thủ tục hành chính và Quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục tuyên truyền, giải thích cho cử tri, hạn chế đến mức thấp nhất các kiến nghị nhiều lần, vượt cấp, kéo dài.

 

Các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường các giải pháp nâng cao trách nhiệm của cơ quan giải quyết kiến nghị của cử tri; quan tâm nghiên cứu tiếp thu các kiến nghị sát đáng của cử tri trong quá trình xây dựng cơ chế, chính sách để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn; đồng thời nâng cao nhận thức của cơ quan, đơn vị liên quan trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri, xem việc giải quyết kiến nghị cử tri là trách nhiệm; cần đưa việc giải quyết kiến nghị của cử tri vào nội dung đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và các cá nhân liên quan./.

 

Cổng TTĐT tỉnh