Thứ 5, Ngày 24/09/2020 -

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Quy trình khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 15/09/2020  08:21
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 14/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Quy trình khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh Kon Tum

 

Theo đó, sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 10 và sửa đổi, bổ sung Điều 12 (Trình tự, thủ tục triển khai xây dựng công trình, hạng mục công trình và thực hiện các công việc khắc phục thiên tai cấp bách sử dụng vốn ngân sách Nhà nước) của Quy trình khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh Kon Tum.

 

Về quy định chuyển tiếp, đối với các dự án khẩn cấp đang thực hiện đầu tư theo Quyết định 36/2017/QĐ-UBND chưa thực hiện xong công tác quyết toán dự án hoàn thành, Chủ đầu tư tiếp tục thực hiện theo Quyết định này cho đến khi dự án hoàn thành.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 9 năm 2020./.

 

Cổng TTĐT tỉnh