Thứ 5, Ngày 24/09/2020 -

Chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020
Ngày đăng: 16/09/2020  16:39
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 16/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3489/UBND-KTTH về việc thực hiện Thông báo số 310/TB-VPCP ngày 27/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Nhằm đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ làm Chủ đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công với quyết tâm chính trị cao hơn nữa, coi nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2020.

 

Đẩy mạnh giải ngân đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, phòng chống tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm hành vi thông thầu, cơ quan tổ chức, cá nhân gây cản trở, chậm trễ giải ngân đầu tư công... Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra thì kiểm điểm trách nhiệm tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan; không xét thi đua khen thưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với người đứng đầu, chủ đầu tư và cá nhân liên quan theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

 

Khẩn trương rà soát, xác định rõ những tồn tại, yếu kém ở từng khâu trong công tác tổ chức thực hiện của từng dự án thực hiện trong năm 2020; trong đó chú trọng đến việc đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thực hiện nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư, … và thực hiện báo cáo định kỳ tình hình giải ngân vốn đầu tư công.

 

Đối với các dự án đã hoàn thành, cần đẩy nhanh công tác quyết toán, không để dồn lại cuối năm; tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định trong công tác quyết toán dự án hoàn thành theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân chưa thực hiện đúng quy định về quyết toán dự án hoàn thành. Đối với các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2020, cần tập trung hoàn thành các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh quyết toán vốn cho nhà thầu. Đối với các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2020, tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng để đủ điều kiện thanh toán cho nhà thầu. Đối với các dự án khởi công mới, khẩn trương lập hồ sơ thiết kế và dự toán, phê duyệt, lựa chọn nhà thầu để sớm thi công.

 

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về tình hình giải ngân vốn đầu tư công. Khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021 và giai đoạn 2021-2025, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Chủ động rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc về tình hình triển khai thực hiện các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài khi có yêu cầu.

 

Giao Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng TTĐT tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2020; kịp thời công khai tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020 của từng Chủ đầu tư, tiến độ triển khai của các nhà thầu trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh để người dân theo dõi, giám sát. Tạo quyết tâm mới của các cấp, các ngành và sự đồng thuận xã hội trong việc phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020 và các năm trước chuyển sang, góp phần thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII./.

 

Cổng TTĐT tỉnh