Chủ nhật, Ngày 11/04/2021 -

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 08/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày đăng: 12/12/2020  15:53
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 11/12/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4577/UBND-NNTN về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về nuôi trồng, phát triển, kinh doanh loài ngoại lai xâm hại; tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ được giao.

 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy định pháp luật về kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại, loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc không nhập khẩu, kinh doanh, nuôi trồng, phát triển, phóng sinh loài ngoại lai xâm hại.

 

Chủ động thông tin, báo cáo kịp thời khi phát hiện hoặc có sự bùng phát lây lan của loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn. Tổ chức điều tra, đánh giá các loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn và thực hiện các biện pháp kiểm soát, diệt trừ.

 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tăng cường các biện pháp kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại, loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; quản lý chặt chẽ hoạt động nuôi, trồng loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại; chỉ đạo, hướng dẫn áp dụng các biện pháp kiểm soát, diệt trừ các loài ngoại lai xâm hại trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.

 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND các huyện thành phố và các đơn vị có liên quan tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam đến năm 2020 theo Quyết định số 1896/QĐ-TTg ngày 17/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 08/12/2020 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản này./.

 

Cổng TTĐT tỉnh