Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Triển khai thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng: 14/12/2020  16:24
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 14/12/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4585/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; UBND tỉnh yêu cầu:

 

Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh: Chủ động nghiên cứu, quán triệt và bám sát Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 để tham mưu UBND báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy theo đúng Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

 

Đối với các nội dung, công việc phải trình Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy theo Quy chế trước khi trình UBND tỉnh quyết định, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh: Chủ động rà soát, đề xuất UBND tỉnh báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy theo đúng thẩm quyền; đồng thời gửi hồ sơ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cùng với hồ sơ trình UBND tỉnh. Hồ sơ của Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy thực hiện theo Quy định số 758-QĐ/TU ngày 14 tháng 11 năm 2017 của BTV Tỉnh ủy về xây dựng đề án trình cấp ủy và ban hành các văn kiện của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy.

 

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, khẩn trương tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung đối với Hướng dẫn số 34-HD/BCS ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với chức danh thuộc diện Ban cán sự đảng UBND tỉnh quản lý, hoàn thành trong tháng 12 năm 2020.

 

Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh tham mưu ban hành hướng dẫn cụ thể về hồ sơ trình Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy theo Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI…/.

 

Cổng TTĐT tỉnh