Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Thành lập Trung tâm Dịch vụ Hành chính - Hội nghị tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 15/12/2020  09:33
Mặc định Cỡ chữ
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ, ngày 15 tháng 12 năm 2020 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ký Quyết định số 386/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Nhà Khách Hữu Nghị để thành lập Trung tâm Dịch vụ Hành chính - Hội nghị tỉnh Kon Tum.

 

Nhà khách Hữu Nghị tỉnh Kon Tum

 

Theo Quyết định số 386/QĐ-UBND, tên gọi sau khi tổ chức lại là: Trung tâm Dịch vụ Hành chính - Hội nghị tỉnh Kon Tum (sau đây gọi tắt là Trung tâm). Trụ sở làm việc chính của Trung tâm đặt tại Tòa nhà Khu Trung tâm hành chính tỉnh Kon Tum.

 

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Nhà khách Hữu Nghị; có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại để hoạt động theo quy định của pháp luật. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên (đơn vị sự nghiệp khác).

 

Trung tâm có chức năng (1) Quản lý, vận hành và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho các trụ sở cơ quan nhà nước tại Khu trung tâm hành chính mới của tỉnh, Nhà Khách Hữu Nghị và các tài sản khác được giao quản lý, sử dụng; (2) Tổ chức phục vụ ăn nghỉ cho khách Trung ương, địa phương, trong nước và quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh; kinh doanh các dịch vụ có thu theo quy định của pháp luật; Tổ chức phục vụ hội thảo, hội nghị, các sự kiện của lãnh đạo tỉnh khi có yêu cầu và các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh khi có nhu cầu.

 

Tòa nhà Khu Trung tâm hành chính tỉnh Kon Tum

 

Nhiệm vụ (1) Quản lý tài sản, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật trong các tòa nhà tại Khu Trung tâm hành chính mới của tỉnh, Nhà Khách Hữu Nghị và các đơn vị, tài sản khác được cấp có thẩm quyền giao quản lý; (2) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác với các cơ quan, đơn vị làm việc; bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường; tổ chức vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp hệ thống điện, nước, âm thanh, ánh sáng, phòng chống cháy nổ, xử lý nước thải đối với các hạng mục dùng chung trong các tòa nhà tại Khu trung tâm hành chính mới; (3) Tổ chức phục vụ chỗ ăn, nghỉ cho các đoàn khách Trung ương, địa phương, khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh; các cuộc họp, hội nghị, sự kiện của lãnh đạo tỉnh khi có yêu cầu và các cơ quan, đơn vị khi có nhu cầu tại các hội trường dùng chung trong các tòa nhà và các hội trường, phòng họp khác được giao quản lý, sử dụng (4) Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu có sử dụng ngân sách nhà nước; tổ chức các hoạt động dịch vụ sự nghiệp khác theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; tổ chức điều hành xe ô tô công khi được cấp có thẩm quyền giao; quản lý và thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật ; hoạt động sự nghiệp khác theo quy định của pháp luật và tực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

 

Quyền hạn của Trung tâm (1) Đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị, cá nhân thực hiện nội quy, quy chế quản lý, sử dụng các tòa nhà; quản lý và sử dụng kinh phí bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp các trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật tại các tòa nhà trong Trung tâm hành chính mới của tỉnh theo quy định; (2) Tổ chức ký kết hợp đồng thuê dịch vụ với các tổ chức, cá nhân để quản lý, vận hành các tòa nhà tại Khu trung tâm hành chính mới của tỉnh và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công; được sử dụng cơ sở vật chất, lao động để kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết và các hình thức khác theo quy định của pháp luật (3) Đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp trong việc giữ gìn trật tự, an ninh an toàn, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy nổ; thực hiện văn hóa công sở và các công việc khác trong các tòa nhà, đơn vị được giao quản lý (4) Thực hiện các quyền hạn khác được giao theo quy định của pháp luật.

 

Trung tâm có Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc và số người làm việc thuộc Trung tâm. Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm do cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định và phân cấp hiện hành.

 

Tổng số lượng người làm việc của Trung tâm bao gồm: Số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và nguồn thu sự nghiệp của đơn vị (biên chế sự nghiệp); số người làm việc hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP (hợp đồng 68 sự nghiệp) được cấp có thẩm quyền giao theo quy định.

 

Ngoài số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao thì Trung tâm căn cứ vào nguồn thu của đơn vị mình để hợp đồng lao động thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật./.

 

Cổng TTĐT tỉnh