Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Phát động phong trào thi đua năm 2021
Ngày đăng: 14/01/2021  14:28
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 14/01/2021, UBND tỉnh ban hành văn bản số 129/UBND-KTTH về phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2021.

 

Các chỉ tiêu chủ yếu: (1) Tốc độ tăng trưởng (GRDP) của tỉnh đạt từ 10% trở lên; (2) GRDP bình quân đầu người trên 50 triệu đồng; (3) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 3.500 tỷ đồng; (4) Phấn đấu thành lập mới 380 doanh nghiệp; (5) Giá trị xuất khẩu đạt 162 triệu USD; (6) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 54%; trong đó đào tạo nghề đạt 38%; (7) Tỷ lệ hộ nghèo giảm ít nhất 4%; (8) Số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 39,6 giường; (9) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,5%; (10) Trồng mới 3.000 ha rừng; tỷ lệ độ che phủ rừng (có tính cây cao su) đạt trên 63,1%; (11) Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%; tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường 83%; (12) Phấn đấu có thêm 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới; (13) Phấn đấu đạt 1,5 triệu lượt khách du lịch đến tỉnh.

 

UBND tỉnh giao Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch được giao tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021; chủ động tổ chức các đợt thi đua, các phong trào thi đua chuyên đề tập trung vào những nội dung, nhiệm vụ, chỉ tiêu còn nhiều hạn chế, tồn tại hoặc kết quả đạt được so với kế hoạch còn thấp.

 

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các đoàn thể chính trị xã hội và các tổ chức xã hội nghề nghiệp đồng chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua của tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện phong trào thi đua đạt được hiệu quả thiết thực, để phong trào thi đua thực sự là động lực tác động tích cực trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh năm 2021.

 

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo, đài của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động về phong trào thi đua yêu nước, kịp thời mở chuyên mục giới thiệu các gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước.

 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng ở cơ sở. Định kỳ tổng hợp và báo cáo tình hình tổ chức triển khai và kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định.

 

Trưởng các Cụm, khối thi đua thuộc tỉnh năm 2021 xây dựng kế hoạch triển khai nội dung giao ước thi đua và tổ chức các hoạt động cụm, khối thi đua; xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên đề thi đua gắn với nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời, tổ chức tốt các phong trào phát huy sáng kiến, các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao để tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp ở các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

 

Cổng TTĐT tỉnh