Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Kiện toàn Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 15/01/2021  16:56
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 15/01/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 36/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân tỉnh Kon Tum

 

Theo đó, Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân tỉnh Kon Tum (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ huy) do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực khoa học và công nghệ làm Trưởng ban Ban Chỉ huy; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy.

 

Các Phó Trưởng ban gồm: Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phụ trách lĩnh vực an toàn bức xạ, hạt nhân; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đại diện lãnh đạo Sở Y tế.

 

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ huy gồm: (1) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, hướng dẫn các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp địa phương; (2) Xem xét kế hoạch công tác hàng năm của các đơn vị tham gia ứng phó sự cố, lập và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch công tác dài hạn, ngắn hạn và hàng năm; (3) Xây dựng mục tiêu, chiến lược và giải quyết sự phối hợp thiếu đồng bộ liên quan tới chức năng, trách nhiệm, quyền hạn, phân bố nguồn lực và quyền ưu tiên giữa các tổ chức ứng phó sự cố; (4) Xây dựng cơ sở hạ tầng cho việc cung cấp thông tin, như: phương tiện thông tin liên lạc, phương tiện dự phòng; (5) Thiết lập trung tâm ứng phó sự cố tỉnh được trang bị đầy đủ thiết bị, phương tiện cần thiết để ứng phó sự cố; (6) Thiết lập hệ thống phát hiện, nhận dạng, phân loại, thông báo và khởi động ứng phó sự cố phù hợp với quy định pháp luật; (7) Huy động nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng của tỉnh tham gia thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố; (8) Kịp thời báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn về sự cố xảy ra trong tỉnh và yêu cầu hỗ trợ khi sự cố vượt quá khả năng ứng phó của địa phương; (9) Xem xét các tác động đối với phát triển kinh tế - xã hội, ảnh hưởng lâu dài tới phúc lợi xã hội và ảnh hưởng khác; (10) Tổng hợp, đánh giá tình hình sự cố để báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan khác theo quy định của pháp luật; (11) Chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ cập nhật, bổ sung kế hoạch ứng phó sự cố khi có thay đổi ảnh hưởng tới việc thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố và thông báo tới cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố; (12) Huy động nhân lực, phương tiện của tỉnh theo điều động của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn trong ứng phó sự cố cấp quốc gia.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân tỉnh Kon Tum và Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh nhân sự Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân tỉnh Kon Tum.

 

Cổng TTĐT tỉnh