Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống thiên tai
Ngày đăng: 17/03/2021  14:10
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 17/3/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 872/UBND-NNTN về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống thiên tai.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 133-KH/TU ngày 09/7/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 3181/KH-UBND ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh. Cụ thể:

 

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống hạn hán vụ theo Kế hoạch số 353/KH-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh; tuyên truyền, phổ biến pháp luật và cơ chế, chính sách liên quan; giáo dục cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao nhận thức, năng lực, tính chủ động cho Nhân dân về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó, chú trọng đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, ngôn ngữ, phương thức truyền thông để phổ biến kiến thức phòng, chống thiên tai tới cộng đồng phù hợp với từng vùng, từng đối tượng, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Đẩy mạnh đào tạo nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai cho các cán bộ chuyên trách và lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai; nhất là Đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã. Tổ chức diễn tập nâng cao năng lực chỉ đạo, chỉ huy điều hành phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; thực hiện tốt việc phối hợp, hiệp đồng các lực lượng trong tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.

 

Rà soát đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, cơ sở phục vụ hoạt động phòng, chống thiên tai; cập nhật bổ sung hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ điều hành, hỗ trợ ra quyết định phòng, chống thiên tai; đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy và các lực lượng trực tiếp tham gia phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp mình đảm bảo thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” (Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ).

 

Nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo thiên tai; tiếp tục hiện đại hóa các trạm quan trắc; phát triển các công cụ hỗ trợ dự báo sớm khí tượng thủy văn; dự báo, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai...; xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, ngập lụt cho các địa phương; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực của đội ngũ làm công tác dự báo, cảnh báo thiên tai.

 

Tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1002/QĐ-TTg ngày 13/7/2009, trong đó tập trung xây dựng hệ thống truyền tin cảnh báo thiên tai từ trung tâm cấp xã về các thôn, làng và người dân; tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho các tình nguyện viên, hướng dẫn viên; tổ chức diễn tập phương án ứng phó thiên tai ở cộng đồng cấp xã....

 

Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong xây dựng cơ sở dữ liệu và xử lý dữ liệu về thiên tai; sử dụng phần mềm quản lý, bản đồ rủi ro thiên tai; kết nối hiệu quả thông tin liên lạc về quan trắc, quản lý vận hành hồ chứa trên địa bàn tỉnh...

 

Cân đối, ưu tiên bố trí nguồn lực để thực hiện các dự án tu bổ, nâng cấp công trình phòng chống thiên tai; trồng rừng phòng hộ đầu nguồn; tăng cường khả năng thoát lũ, chống ngập; thực hiện các dự án kè chống sạt lở bờ sông. Đồng thời, triển khai các dự án xây dựng, nâng cấp hồ chứa nước; sửa chữa nâng cấp các công trình thủy lợi phục vụ cấp nước chống hạn gắn với kiểm soát, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước, trữ và cấp nước cho những vùng thường xuyên bị hạn hán; đẩy nhanh tiến độ các dự án bố trí, sắp xếp dân cư nhằm phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai...

 

Tiếp tục rà soát, nghiên cứu bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước, Quỹ phòng chống thiên tai, nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân và các nguồn lực hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống thiên tai trong thời gian tới kịp thời, hiệu quả.

 

                                                                                      Cổng TTĐT tỉnh