Thứ sáu, Ngày 22/09/2023 -

Ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường
Ngày đăng: 05/05/2021  21:57
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 05/5/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1410/UBND-NNTN về việc ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường theo Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 10/3/2020 của Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách, các văn bản pháp luật liên quan về công tác bố trí dân cư và quản lý, sử dụng đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường theo quy định hiện hành;

 

Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp bố trí ổn định dân di cư tự do trên địa bàn theo ý kiến của của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 670/BNN-KTHT ngày 01/02/2021 và Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh Kon Tum.

 

UBND các huyện: Ngọc Hồi và Đăk Glei có trách nhiệm rà soát, có giải pháp huy động, lồng ghép các nguồn lực theo quy định để triển khai thực hiện ổn định dân di cư tự do trên địa bàn đảm bảo mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành việc bố trí, sắp xếp số dân di cư tự do (khoảng 436 hộ với 1.373 khẩu, bố trí xen ghép với dân cư tại chỗ) đang sinh sống phân tán trên địa bàn bố trí xen ghép với dân cư tại chỗ vào các điểm dân cư theo quy hoạch được quy định tại Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh Kon Tum và Công văn số 670/BNN-KTHT ngày 01/02/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan theo dõi quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh, kiểm tra, tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh theo quy định đối với việc quản lý, sử dụng đất đai có nguồn gốc nông, lâm trường.

 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối, theo dõi, tổng hợp, báo cáo tham mưu UBND tỉnh trong việc triển khai công tác dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh đảm bảo mục tiêu đến năm 2025 cơ bản không còn tình trạng dân di cư tự do; đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và UBND các huyện, thành phố rà soát, tổng hợp danh mục các dự án bố trí ổn định dân di cư tự do (ưu tiên các dự án đang thực hiện dở dang) trên địa bàn tỉnh, tham mưu đề xuất UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để bố trí vốn từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương hàng năm để triển khai đúng theo quy định./.

 

                                                                                          Cổng TTĐT tỉnh