Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 161/2021/QH14 của Quốc hội
Ngày đăng: 10/06/2021  15:49
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 08/6/2021, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1872/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 161/2021/QH14 của Quốc hội.

 

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung sau:

 

Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành với các giải pháp toàn diện, hiệu quả, mang tính đột phá, khả thi để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 và hằng năm. Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hằng năm;

 

Lập và thực hiện tốt quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội các vùng kinh tế động lực; chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, cân đối giữa các địa phương trong tỉnh, nhất là các khu vực còn nhiều khó khăn. Gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện có hiệu quả giảm nghèo bền vững; nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân; phòng ngừa và ứng phó hiệu quả với dịch bệnh; phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức mạnh toàn dân tộc. Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; phát triển kinh tế xanh, khuyến khích phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn; tăng cường bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, tích cực triển khai các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên;

 

Khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; thực hiện tốt Đề án “Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kon Tum đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” và Đề án “Phát triển nguồn tài lực và vật lực tỉnh Kon Tum đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập; thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ dựa trên thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước phát triển nền kinh tế số, xã hội số;

 

Thực hiện tốt công tác xây dựng pháp luật theo nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng, tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, minh bạch và ổn định của hệ thống pháp luật; chú trọng công tác tổ chức thực hiện luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật. Phối hợp tốt với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, người dân, doanh nghiệp trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, phản biện xã hội và giám sát thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật;

 

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ lề lối, phương thức làm việc của hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng ngành gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả, bảo đảm quản lý thống nhất. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, nhất là việc tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ và trách nhiệm của người đứng đầu, công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức;

 

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án; quyết liệt thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, áp dụng các biện pháp phòng ngừa hiệu quả, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp;

 

Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; chủ động nghiên cứu, nắm bắt, dự báo đúng tình hình, không để bị động, bất ngờ; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững môi trường hòa bình; ổn định để phát triển. Chủ động, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; nâng tầm các hoạt động đối ngoại đa phương; thực hiện hiệu quả các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

 

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương theo dõi, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 sau khi được Chính phủ ban hành./.

 

Phan Phượng