Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Quyết định 771/QĐ-TTg
Ngày đăng: 11/06/2021  16:44
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 10/6/2021, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1912/UBND-KTTH chỉ đạo về việc triển khai các nhiệm vụ lồng ghép các yếu tố dân số vào chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, từng vùng, từng ngành, từng địa phương.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình tổ chức thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định, trong đó lưu ý thực hiện có hiệu quả việc lồng ghép các yếu tố dân số vào chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội thuộc ngành, lĩnh vực và địa bàn do đơn vị mình phụ trách; theo dõi, giám sát, đánh giá và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện lồng ghép các yếu tố dân số vào chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội theo quy định.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về xây dựng chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của ngành, lĩnh vực và địa phương có lồng ghép các yếu tố dân số bảo đảm thích ứng với sự biến đổi dân số (sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan).

 

Đồng thời chủ trì, phối hợp hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện việc lồng ghép các yếu tố dân số vào chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương (sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản hướng dẫn triển khai và xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê, chế độ báo cáo thống kê, chương trình điều tra thống kê và phân loại thống kê theo quy định của pháp luật); theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện lồng ghép các yếu tố dân số vào chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo quy định.

 

Sở Y tế chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện lồng ghép các yếu tố dân số vào chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của ngành y tế; đồng thời xây dựng, ban hành hệ thống chỉ tiêu, chỉ báo về dân số và sức khỏe, cung cấp thông tin thống kê về dân số và sức khỏe theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện lồng ghép các yếu tố dân số vào chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của ngành y tế. Định kỳ báo cáo, tổ chức sơ kết và tổng kết kết quả thực hiện theo quy định.

 

Phan Phượng