Thứ 3, Ngày 26/09/2023 -

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, phòng trừ sâu bệnh hại rừng trồng
Ngày đăng: 07/09/2021  08:31
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 06/9/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3166/UBND-NNTN chỉ đạo các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, phòng trừ sâu bệnh hại rừng trồng trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố xác định rõ công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, công tác phòng cháy và chữa cháy rừng là trách nhiệm, nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục của đơn vị, địa phương mình; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục pháp luật về Lâm nghiệp, phòng cháy và chữa cháy rừng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, các tầng lớp Nhân dân và toàn dân tham gia bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân hiểu rõ quyền lợi khi tham gia trồng rừng (người dân được sử dụng đất ổn định, lâu dài và được hưởng sản phẩm rừng trồng theo quy định) để yên tâm sản xuất, tránh trường hợp trồng rừng xong lại phá bỏ, không đồng thuận với chủ trương của Đảng và Nhà nước về chính sách hỗ trợ cho người dân tham gia trồng rừng.

 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể, cộng đồng dân cư và người dân trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, công tác phòng cháy và chữa cháy rừng bảo vệ, công tác phòng trừ sâu bệnh hại đối với diện tích rừng trồng trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát đối với diện tích đã và đang trồng rừng, trồng cây phân tán; theo dõi tình hình sinh trưởng, phát triển cây trồng nhằm phát hiện sớm tình trạng sâu bệnh hại để có các giải pháp xử lý kịp thời.

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

                                                                                      Lê Hằng