Thứ 3, Ngày 26/09/2023 -

Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”
Ngày đăng: 24/09/2021  14:17
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 23/9/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3418/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”.

 

Kế hoạch đề ra nhằm mục đích nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia học tập và xây dựng xã hội học tập, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

 

Phấn đấu đến năm 2030 mọi người dân đều có cơ hội, bình đẳng trong việc tiếp cận hệ thống giáo dục mở, đa dạng, linh hoạt, liên thông, hiện đại với nhiều mô hình, phương thức và trình độ đào tạo, góp phần đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

 

Kế hoạch cũng đề ra các mục tiêu để triển khai có hiệu quả, cụ thể đến năm 2025: Xóa mù chữ và phổ cập giáo dục phải đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2; Năng lực cơ bản và trình độ của người dân đạt được 50% số người trong độ tuổi lao động được trang bị năng lực thông tin. 50% số người trong độ tuổi lao động được trang bị kỹ năng sống. 60% dân số từ 15 tuổi trở lên được đào tạo trình độ chuyên môn kỹ thuật trong đó 12% dân số có trình độ đại học trở lên.

 

Về hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp: 60% các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục khác triển khai hoạt động quản lý, giảng dạy và học tập trên môi trường số. 70% các trung tâm học tập cộng đồng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục; Xây dựng các mô hình học tập trong xã hội: 40% công dân đạt danh hiệu công dân học tập theo tiêu chí do cơ quan có thẩm quyền ban hành; 03 huyện, thành phố (sau đây gọi chung là huyện) được công nhận danh hiệu huyện học tập theo tiêu chí do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

 

Mục tiêu đến năm 2030: Xóa mù chữ và phổ cập giáo dục phải đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Hoàn thành phổ cập giáo dục cho trẻ em mẫu giáo. Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3; Năng lực cơ bản và trình độ của người dân đạt được 70% người trong độ tuổi lao động được trang bị năng lực thông tin. 70% người trong độ tuổi lao động được trang bị kỹ năng sống. 70% dân số từ 15 tuổi trở lên được đào tạo trình độ chuyên môn kỹ thuật. Trong đó, 15% dân số có trình độ đại học trở lên.

 

Về hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum triển khai xây dựng học liệu số. 80% các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục khác triển khai hoạt động quản lý, giảng dạy và học tập trên môi trường số. 90% các trung tâm học tập cộng đồng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục; Xây dựng các mô hình học tập trong xã hội: 60% công dân đạt danh hiệu công dân học tập. 05 huyện, thành phố được công nhận danh hiệu huyện học tập. Tỉnh được công nhận danh hiệu tỉnh học tập.

 

Chi tiết nội dung văn bản, xem tại đây!

 

Tuấn Tài – Huy Thông