Thứ 3, Ngày 07/12/2021 -

Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí giai đoạn 2021-2025
Ngày đăng: 21/10/2021  18:24
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 20/10/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3781/UBND-KGVX về việc nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, UBND tỉnh có ý kiến như sau: Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2021-2025 là thông tin, tuyên truyền và triển khai các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; nhất là thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI; triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” khơi dậy khát vọng phát triển phồn vinh.

 

Tích cực tuyên truyền về bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tuyên truyền về phát triển kinh tế - xã hội và các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của ngành, lĩnh vực, địa phương. Tuyên truyền về hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế của đất nước, của tỉnh. Tuyên truyền khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Thông tin, tuyên truyền thường xuyên về công tác bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm; công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hiểm họa, dịch bệnh cho cộng đồng.

 

Các cơ quan báo chí địa phương cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ như:  Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động báo chí; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí đối với mọi hoạt động của cơ quan báo chí trong phạm vi và quyền hạn được giao.

 

Quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị làm việc, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị thông tin, tuyên truyền thiết yếu. Tăng cường quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, phóng viên nâng cao bản lĩnh chính trị, thực hiện tốt các Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam; quản lý chặt chẽ hoạt động nghiệp vụ của nhà báo, phóng viên. Phối hợp với cơ quan quản lý báo chí xử lý kiên quyết, kịp thời các trường hợp vi phạm quy định về hoạt động báo chí. Nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền; hàng năm căn cứ theo lộ trình phát triển để tăng số lượng tin, bài, ảnh, thời lượng phát thanh, truyền hình đảm bảo phục vụ nhiệm vụ chính trị được giao. Thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích hoạt động trong giấy phép được cấp, triển khai thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu theo quy định.

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

Tuấn Tài – Ngọc Kiên