Thứ 4, Ngày 19/01/2022 -

Nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật
Ngày đăng: 05/12/2021  07:30
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 03/12/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4290/KH-UBND thực hiện Đề án Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 -2027” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ các biện pháp, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho các đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật của Đề án; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, góp phần thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân.

 

Kế hoạch đề ra 12 nội dụng thực hiện: (1) Công tác hướng dẫn và chỉ đạo, điều hành; (2) Tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin về pháp luật của các đối tượng; (3) Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi của Đề án; (4) Đổi mới nội dung, đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho phù hợp với từng nhóm đối tượng, thời điểm, địa bàn, lĩnh vực; (5) Xây dựng, học tập và nhân rộng các mô hình điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án; (6) Biên soạn, cấp phát các tài liệu pháp luật, tài liệu nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi của Đề án; (7) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng trong phổ biến, giáo dục pháp luật; (8) Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức; (9) Xây dựng các tình huống, kịch bản triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật khi xảy ra tình huống phức tạp về an ninh, trật tự tại từng địa bàn, lĩnh vực cụ thể; (10) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Đề án; (11) Rà soát nhu cầu về trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ thực hiện Đề án và trang bị theo yêu cầu thực tế của các cơ sở, địa phương bảo đảm đầu tư có trọng điểm, tiết kiệm, hiệu quả; (12) Khuyến khích, huy động sự tham gia của các đoàn thể, tổ chức, cá nhân trong phổ biến, giáo dục pháp luật, gắn với công tác vận động quần chúng nhân dân của lực lượng Công an nhân dân.

 

Nguyễn Hiệp - Tuấn Dũng