Thứ 4, Ngày 29/06/2022 -

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Kon Plông
Ngày đăng: 18/05/2022  23:28
Mặc định Cỡ chữ
Tại Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 18/5/2022, UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Kon Plông, với các chỉ tiêu chủ yếu:

 

 

Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch là 137.124,57 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp 131.074,31 ha; đất phi nông nghiệp 5.266,60 ha; đất chưa sử dụng 783,66 ha.

 

Kế hoạch thu hồi các loại đất là 671,77 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp 586,76 ha; đất phi nông nghiệp 73,16 ha; đất chưa sử dụng 11,85 ha.

 

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất là 747,36ha. Trong đó: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 715,25ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 32,11ha.

 

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng là 12,35ha (trong đó, đất phi nông nghiệp 12,35ha).

 

UBND tỉnh giao UBND huyện Kon Plông công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện theo đúng quy định; thực hiện nghiêm túc kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt nhằm đảm bảo tính thống nhất trong việc quản lý, sử dụng đất đúng theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

Cổng TTĐT tỉnh