Thứ 4, Ngày 29/06/2022 -

Tín dụng chính sách xã hội góp phần tích cực trong thực hiện các mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới
Ngày đăng: 22/05/2022  10:00
Mặc định Cỡ chữ
Trong những năm qua, nguồn vốn từ tín dụng chính sách xã hội (CSXH), đã góp phần trong thực hiện tốt các mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh (tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 26,1% năm 2015 xuống còn 6,3% vào cuối năm 2021, giúp hơn 25 ngàn hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho hơn 13 ngàn lao động...); bên cạnh đó, phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) cũng đã đạt được những kết quả tích cực (36 xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí, 05 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 42 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, số tiêu chí đạt chuẩn bình quân/xã đạt 15,4; có 04 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 06 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu và 20 thôn đạt chuẩn thôn NTM)...

 

Ảnh minh họa

 

Đến cuối năm 2021, toàn tỉnh còn 21.989 hộ nghèo (tỷ lệ 15,32%), 9.091 hộ cận nghèo (tỷ lệ 6,33%). Trong điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, quy mô kinh tế nhỏ, các điều kiện để khai thác nguồn lực cho đầu tư phát triển, xóa đói giảm nghèo, xây dựng NTM còn có hạn chế; chính vì vậy, tỉnh đã xác định tín dụng CSXH là công cụ, giải pháp quan trọng trong thực hiện các mục tiêu giảm nghèo, xây dựng NTM, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, đến 30/4/2022, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đang triển khai trên địa bàn tỉnh khoảng 3,3 nghìn tỷ đồng, với trên 66 ngàn hộ đang đang vay vốn (trong đó, cho vay hộ cận nghèo 691 tỷ đồng, với 13.999 hộ; cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 698 tỷ đồng, với 16.995 hộ; cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 397 tỷ đồng, với 22.866 hộ; cho vay giải quyết việc làm 391 tỷ đồng, với 9.381 hộ; cho vay hộ mới thoát nghèo 289 tỷ đồng, với có 6.903 hộ và một số chương trình tín dụng khác).

 

Hoạt động tín dụng chính sách đã được các cấp, các ngành, đơn vị nhận ủy thác triển khai đến 100% xã, phường, thị trấn của tỉnh; nguồn vốn tín dụng chính sách được triển khai có hiệu quả trên các địa bàn, tạo điều kiện kịp thời cho các đối tượng thụ hưởng được tiếp cận với dịch vụ tài chính.

 

Trong giai đoạn 2016-2022, đã có 158.399 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. Với số vốn đã vay, các hộ gia đình đẩy mạnh đầu tư thâm canh cây trồng, vật nuôi, mở rộng quy mô sản xuất nông nghiệp, quy mô chăn nuôi, phát triển dịch vụ, tạo việc làm và nâng cao thu nhập; các hộ gia đình đã đầu tư xây dựng một khối lượng lớn công trình vệ sinh, nước sạch; sửa chữa và nâng cấp nhà ở, tiện nghi sinh hoạt; con em các gia đình thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn có điều kiện tài chính để tiếp tục theo học các trường đào tạo nghề, có cơ hội việc làm và nâng cao thu nhập.

 

Đồng thời, các chương tín dụng CSXH đã tác động đến các tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm như: Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch và tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo "3 sạch" chiếm trên 85%...

 

Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã triển khai thực hiện giao dịch tại 102 Điểm giao dịch đặt tại trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; phối hợp với chính quyền cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội quản lý 1.666 Tổ tiết kiệm và vay vốn đang hoạt động tại thôn, tổ dân phố. Phương thức ủy thác thông qua các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy được hiệu quả; các bên cùng góp sức tuyên truyền chủ trương, chính sách; bình xét cho vay; đưa vốn tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng; hướng dẫn, giám sát sử dụng vốn hiệu quả.

 

Có thể nói, nguồn vốn từ tín dụng CSXH đã góp phần lớn trong thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên; phong trào xây dựng NTM đạt được những kết quả tích cực. Đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng hệ thống chính trị và đảm bảo an ninh trật tự xã hội tại cơ sở.

 

Để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn tín dụng CSXH trong thời gian tới, cần tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH; qua đó, nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò của tín dụng CSXH trong phát triển kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng xã hội.

 

Huy động, tăng cường các nguồn vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để lồng ghép thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng CSXH, nhất là đẩy mạnh nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

 

Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng, các địa phương và Ngân hàng Chính sách xã hội trong việc xây dựng, lồng ghép các mô hình, chương trình, dự án để triển khai thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 với việc sử dụng nguồn vốn tín dụng CSXH, gắn với đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động tín dụng CSXH. Đồng thời, đẩy mạnh việc nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu từ nguồn vốn vay.

 

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về tín dụng CSXH đến các tầng lớp Nhân dân, nhất là hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội và vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong thực hiện quản lý, giám sát và sử dụng hiệu quả nguồn vốn.

 

Cùng với đó, cần chú trọng công tác đào tạo tập huấn, nâng cao tinh thần trách nhiệm và phẩm chất của đội ngũ cán bộ đoàn, hội cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn.

 

Thái Ninh