Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 01/07/2022  16:50
Mặc định Cỡ chữ
Nhằm tạo sự thống nhất trong quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh, ngày 29/6/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 489-QĐ/TU về quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Quy định).

Quy định gồm có 3 chương và 12 điều, trong đó Chương I quy định về trách nhiệm của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, Ban Tuyên giáo cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện và cán bộ đảng viên trong việc quá triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

 

Chương II quy định về việc xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trong đó quy định rõ, cấp ủy cấp huyện và cấp ủy cơ sở không xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Đồng thời, căn cứ kế hoạch của cấp tỉnh để ban hành công văn triệu tập hội nghị ở cấp mình.

 

Đối với Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng do Trung ương (Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng) ban hành: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai đến cơ sở. Văn phòng Tỉnh ủy thừa lệnh triệu tập thành phần dự hội nghị do Trung ương hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức. Thường trực cấp ủy cấp huyện, cấp ủy (chi bộ) cơ sở thông báo cho thành phần ở địa phương, đơn vị mình dự hội nghị do Trung ương hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức; triệu tập các thành phần dự hội nghị do cấp mình tổ chức.

 

Đối với các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy:


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn việc quán triệt, triển khai đến cơ sở; tùy điều kiện cụ thể, tham mưu (hoặc chủ trì) tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai ở cấp tỉnh. Cấp ủy cấp huyện, cấp ủy (chi bộ) cơ sở thông báo cho thành phần ở địa phương, đơn vị mình dự hội nghị do Thường trực Tỉnh ủy (hoặc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) tổ chức; triệu tập các thành phần dự hội nghị do cấp mình tổ chức.

 

Đối với các nghị quyết, chỉ thị và văn bản do cấp ủy cấp huyện, cấp cơ sở ban hành thì thường trực cấp ủy cấp huyện và cấp ủy cơ sở chỉ đạo quán triệt, triển khai.

 

Ban Tuyên giáo cấp ủy là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc cung cấp tài liệu và hướng dẫn quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

 

Ngoài ra, còn quy định rõ chỉ đạo và chủ trì hội nghị; hình thức tổ chức hội nghị; thành phần tham dự hội nghị theo phân cấp quản lý cán bộ; việc theo dõi, đánh giá công tác quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng; quy định về báo cáo viên; công tác kiểm tra, giám sát, kỹ luật và sơ kết, tổng kết, thi đua khen thưởng…

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc Tinh uỷ giúp Ban Thường vụ Tinh uỷ xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng công tác quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh; theo dõi, phối hợp đánh giá việc triển khai thực hiện quy định này./.

 

Xem chi tiết Quy định tại đây.              

Trịnh Minh