Thứ 4, Ngày 17/04/2024 -

Phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030
Ngày đăng: 13/08/2022  20:30
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 10/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 964/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Theo đó, chiến lược đặt ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025 duy trì thứ hạng 25 đến 30 về Chỉ số an toàn, an ninh mạng theo đánh giá của Liên minh Viễn thông quốc tế (Chỉ số GCI);  Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tuân thủ quy định của pháp luật, có đơn vị được giao đầu mối, chịu trách nhiệm và hình thành lực lượng chuyên trách về an toàn, an ninh mạng; 80% người sử dụng internet được nâng cao nhận thức và kỹ năng; Thành lập trung tâm R&D và trung tâm đổi mới, sáng tạo; Phát triển 3 đến 5 sản phẩm trọng điểm; Duy trì mức tăng trưởng doanh thu 25-30%; Bảo đảm kinh phí chi cho an toàn, an ninh mạng đạt 10% kinh phí chi cho khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia tự chủ về an toàn, an ninh mạng để bảo vệ sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng.

 

Hình ảnh minh họa

 

Chiến lược thể hiện rõ quan điểm an toàn, an ninh mạng là trọng tâm của quá trình chuyển đổi số, trụ cột quan trọng tạo lập niềm tin số để phát triển kinh tế số, xã hội số. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhất là mối quan hệ giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân trong bảo đảm an toàn, an ninh mạng; trong đó, cơ quan nhà nước giữ vai trò điều phối, gắn kết, chia sẻ thông tin. Chuyển đổi căn bản về nhận thức và cách làm, phát triển đội ngũ chuyên gia và tự chủ về công nghệ, sản phẩm, phổ cập dịch vụ là giải pháp căn cơ để đưa Việt Nam trở thành quốc gia có năng lực cao về bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

 

Đặc biệt, tại Quyết định phê duyết Chiến lược, Thủ tướng Chính phủ đã phân định rõ trách nhiệm và sự phối hợp bảo đảm an toàn, an ninh mạng quốc gia giữa 3 lực lượng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

 

Để thực hiện các mục tiêu, Chiến lược đề ra 12 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đó là: Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; Hoàn thiện hành lang pháp lý; Bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; Bảo vệ hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số, cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia; Bảo vệ hệ thống thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước; Bảo vệ hệ thống thông tin của các lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin; Tạo lập niềm tin số, xây dựng môi trường mạng trung thực, văn minh, lành mạnh và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; Làm chủ, tự chủ công nghệ, sản phẩm, dịch vụ đủ khả năng chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng; Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn, an ninh mạng; Nâng cao uy tín quốc gia và hợp tác quốc tế; đầu tư nguồn lực và bảo đảm kinh phí thực hiện./.

 

Lê Thiện