Thứ 4, Ngày 17/04/2024 -

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia
Ngày đăng: 15/08/2022  18:52
Mặc định Cỡ chữ
Nhằm đảm bảo việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia (vắc xin, hóa chất khử trùng dùng trong thú y...) để sử dụng trong phòng, chống dịch bệnh động vật đảm bảo hiệu quả theo Chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2654/UBND-NNTN ngày 15/8/2022 về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chú trọng một số nội dung sau: (1) Triển khai phổ biến, hướng dẫn đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia cho các tổ chức, cá nhân liên quan, nhất là tại cấp xã, cấp huyện; (2) Hướng dẫn bảo đảm hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, chứng từ, thủ tục đề nghị hỗ trợ, giao hàng, nhận hàng, sử dụng hàng dự trữ quốc gia theo đúng quy định; lập hồ sơ, cơ sở dữ liệu theo dõi, hạch toán, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng hàng dự trữ quốc gia được cấp theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê; bảo đảm tách biệt hàng dự trữ quốc gia với hàng được mua từ nguồn ngân sách địa phương; (3) Tổ chức giám sát, kiểm tra, thanh tra việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia đảm bảo kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng, không thất thoát, lãng phí; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

 

UBND tỉnh: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, tổng hợp báo cáo tình hình tiếp nhận, quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia (vắc xin, hóa chất khử trùng dùng trong thú y...) để sử dụng trong phòng, chống dịch bệnh động vật của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh./.

 

Hữu Phương – Thanh an