Thứ 5, Ngày 30/11/2023 -

Triển khai các nhiệm vụ liên quan đến Hội đồng trẻ em
Ngày đăng: 17/08/2022  15:05
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 17/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2693/UBND-KGVX triển khai các nhiệm vụ liên quan đến Hội đồng trẻ em.

Theo đó, UBND tỉnh có ý kiến như sau: các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục phối hợp với Tỉnh Đoàn, tạo điều kiện cho Hội đồng trẻ em các cấp trong triển khai thực hiện các hoạt động có liên quan đến trẻ em đạt hiệu quả trong thời gian đến.

 

Các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Đài Phát thanh và Truyền hình; Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh; UBND các huyện, thành phố: Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án thành lập Hội đồng trẻ em tỉnh.

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và các địa phương tiếp tục duy trì hoạt động của Hội đồng trẻ em tại các địa phương đã thành lập; đồng thời xem xét các điều kiện để đề xuất thành lập Hội đồng trẻ em tại các đơn vị còn lại.

 

UBND các huyện, thành phố tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tạo điều kiện thực hiện hoạt động đối với Hội đồng trẻ em tại địa phương (đối với các huyện đã thành lập Hội đồng trẻ em) và phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục xem xét các điều kiện cho việc thành lập Hội đồng trẻ em (đối với các huyện chưa thành lập Hội đồng trẻ em).

 

Tuấn Tài – Phan Phượng