Thứ 4, Ngày 17/04/2024 -

Thực hiện giải pháp cải thiện các chỉ số về môi trường kinh doanh
Ngày đăng: 22/08/2022  10:39
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 19/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2716/UBND-KTTH Về thực hiện giải pháp cải thiện các chỉ số về môi trường kinh doanh. Theo đó, UBND tỉnh có ý kiến cụ thể như sau:

 

Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố nghiên cứu nội dung kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại mục 1 phần III, Văn bản số 4358/BKHĐT-QLKTTW ngày 29/6/2022 để tổ chức triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo phù hợp với các nội dung đề nghị của trung ương và tình hình thực tế của địa phương.

 

Tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình số 2359/CTr-UBND ngày 22/7/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 16/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVI về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 2373/KH-UBND ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh về khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2021; Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình hành động về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022.

 

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh tích cực tham gia phản biện, đóng góp chính sách của Trung ương, của tỉnh; chủ động chia sẻ và phản ánh các vấn đề, vướng mắc, khó khăn; đề xuất các kiến nghị liên quan đến chính sách và thực thi chính sách về cơ quan quản lý nhà nước để đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo thuận lợi, giảm chi phí và an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Phối hợp với các cơ quan của tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; góp phần nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ hành chính (SIPAS).

 

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện; đồng thời tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nội dung chỉ đạo tại Văn bản này gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (khi có yêu cầu)./.

 

Vũ Huệ - Trần Khoa