Chủ nhật, Ngày 04/12/2022 -

Triển khai Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 05/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày đăng: 05/09/2022  17:53
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 05/9/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2902/UBND-NNTN về việc triển khai thực hiện có hiệu quả đối với Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 05/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:

 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, yêu cầu các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định về kiểm soát phát thải khí mê-tan từ hoạt động sản xuất; chủ động tăng cường cao năng lực, cải tiến và đổi mới quy trình, trang thiết bị sản xuất, thiết bị xử lý khí thải đảm bảo giảm phát thải khí mê-tan trong hoạt động sản xuất; triển khai ứng dụng công nghệ thu hồi, sử dụng hiệu quả khí mê-tan trong xử lý nước thải công nghiệp.

 

Tuyên truyền, phổ biến thông tin nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, cộng đồng về trách nhiệm, lợi ích của giảm phát thải khí mê-tan; thúc đẩy thay đổi hành vi tiêu dùng, sản xuất xanh; nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp, cộng đồng đối với chất thải có thể tái chế, tái sử dụng.

 

Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất phát sinh khí thải mê-tan theo thẩm quyền.

 

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch này; theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện hằng năm, kịp thời báo cáo và tham mưu UBND tỉnh những giải pháp để giải quyết những bất cập, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện ở địa phương, bảo đảm đạt được mục tiêu đề ra tại Kế hoạch.

 

2. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan hướng dẫn các địa phương và cơ sở sản xuất thực hiện thực hiện các biện pháp giảm phát thải khí mê-tan trong trồng trọt, chăn nuôi và thực hiện phát triển sản xuất nông nghiệp phát thải thấp, sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn, thân thiện với môi trường; kiểm soát chất lượng và áp dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ sinh học trong sản xuất chế phẩm sinh học làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi ít phát thải; phát triển công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi gắn với sản xuất phân bón hữu cơ.

 

3. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan hướng dẫn địa phương và cơ sở sản xuất thực hiện các giải pháp kiểm soát phát thải khí mê-tan trong tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch.

 

4. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ nhằm thực hiện Kế hoạch giảm phát thải khí mê-tan.

 

5. Sở Tài chính phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí nguồn kinh phí sự nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến giảm phát thải khí mê tan theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các quy định có liên quan và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương hằng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

 

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện lồng ghép và tích hợp nội dung về giảm phát thải khí mê-tan trong các quy hoạch, kế hoạch phát triển của tỉnh trên cơ sở các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Cân đối, bố trí chi đầu tư phát triển của ngân sách tỉnh cho các hoạt động đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị để giảm phát thải khí mê-tan, trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan.

 

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương thu hút các nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

 

7. UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cơ sở hạ tầng, cải tiến trang thiết bị phân loại, thu gom, lưu giữ, tái sử dụng, tái chế, vận chuyển và xử lý chất thải rắn phù hợp với phân loại chất thải rắn tại nguồn cho các khu dân cư tập trung, khu đô thị, khu vực nông thôn.

 

Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đầu tư mới, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu thu gom, xử lý nước thải giảm phát thải khí mê-tan phù hợp với đặc điểm các khu dân cư tập trung, đô thị, nông thôn và điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của địa phương.

 

Thực hiện lồng ghép và tích hợp nội dung về giảm phát thải khí nhà kính, khí mê-tan trong các quy hoạch, kế hoạch phát triển của địa phương.

 

Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại các cơ sở sản xuất phát sinh khí thải mê-tan theo thẩm quyền; nâng cao năng lực quản lý giảm phát thải khí nhà kính; tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Kế hoạch./.

                                                                                         

                                                                                          Lê Hằng - Văn Tín