Chủ nhật, Ngày 04/12/2022 -

Tạm dừng thực hiện thí điểm một số mô hình hợp nhất tại huyện Ia H'Drai
Ngày đăng: 11/09/2022  22:40
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 08/9/2022, Tỉnh ủy Kon Tum có Văn bản số 569-TB/TU thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Thông báo số 16-TB/TW ngày 07/7/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TU của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

 

Theo đó, tiếp tục thực hiện mô hình Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh như hiện nay.

 

Tạm dừng thực hiện thí điểm các mô hình hợp nhất tại huyện Ia H'Drai, gồm: Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ huyện; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện; Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND huyện. Giao Ban Thường vụ Huyện ủy Ia H'Drai phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định việc sắp xếp lại các cơ quan đang thực hiện thí điểm hợp nhất theo mô hình chung của hệ thống chính trị.

 

Về hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện: Đối với huyện Ia H'Drai, cùng với việc sắp xếp lại các cơ quan đang thực hiện thí điểm hợp nhất với cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy theo mô hình chung của hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy phối hợp với các các cơ quan liên quan xây dựng Đề án sắp xếp, hợp nhất các cơ quan, trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến trước khi thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đối với các địa phương còn lại, Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh phối hợp với các địa phương đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan liên quan, chủ động xây dựng Đề án sắp xếp, hợp nhất cho phù hợp với tình hình thực tế.

 

Đối với việc thực hiện Trưởng Ban Dân vận cấp ủy, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện, theo Thông báo: Tiếp tục thực hiện Trưởng Ban Dân vận huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện như hiện nay...

 

Thái Ninh