Thứ hai, Ngày 24/06/2024 -

Khẩn trương xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công
Ngày đăng: 14/09/2022  20:39
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 14/9/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3041/UBND-KTTH về việc khẩn trương xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:

Thủ trưởng các Sở, ngành trực tiếp chỉ đạo quyết liệt, điều hành và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng công việc về thực hiện công tác tham mưu xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, ban hành đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực quản lý theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh (không chờ Trung ương ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật), trong đó lưu ý các nội dung sau: 

 

Ban hành kế hoạch cụ thể để xây dựng lộ trình thực hiện cho từng bước công việc, từng giai đoạn thời gian, phân công cụ thể người chỉ đạo, người chủ trì, người thực hiện và thời gian thực hiện hoàn thành, làm cơ sở giám sát, đôn đốc và chịu trách nhiệm giải trình trước UBND tỉnh.

 

Thực hiện quy trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật theo quy định: Thành lập Tổ soạn thảo, tham mưu thành lập Hội đồng thẩm định, thực hiện đầy đủ các bước quy trình, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ quản lý (các cơ quan, đơn vị là thành viên trong Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định), các bước công tác hoàn thiện dự thảo Quyết định của UBND tỉnh (quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật theo phụ lục đính kèm văn bản này).

 

Khi thực hiện xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công, các Sở, ngành đồng thời phải xây dựng thuyết minh chi tiết cơ sở tính toán dự kiến đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công theo phương án đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật mà đơn vị xây dựng, đảm bảo theo quy định hiện hành, phù hợp với khả năng chi trả từ nguồn ngân sách địa phương, trong phạm vi, giới hạn trần dự toán chi của đơn vị đã được cấp thẩm quyền giao dự toán chi thường xuyên năm 2022. Tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ giao, trình Hội đồng thẩm định để hoàn thiện dự thảo tham mưu UBND tỉnh quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của ngành mình theo quy định.

 

Phấn đấu công tác xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và xây dựng lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của các ngành hoàn thành trước ngày 31/12/2022.

 

Từ năm 2023 trở đi, các Sở, ngành phải triển khai thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ và Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ và danh mục quy định tại Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của HĐND tỉnh.

 

UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ và theo phân cấp chủ động đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác giao quyền tự chủ tài chính, công tác giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn, đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019, Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ và các chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản này.

 

UBND tỉnh giao Sở Tài chính theo dõi, tham gia ý kiến đối với các hồ sơ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công của các đơn vị theo quy định. Là cơ quan đầu mối đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện, tổng hợp tiến độ, kết quả thực hiện để báo cáo UBND tỉnh.

 

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Tài chính theo dõi tiến độ, kết quả triển khai của các đơn vị, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác xem xét, chấm điểm cải cách hành chính (cải cách tài chính công), đánh giá xếp loại thi đua năm 2022 của các cơ quan, đơn vị.

 

Vũ Huệ - Thái Lộc