Chủ nhật, Ngày 04/12/2022 -

Tổ chức biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018-2023
Ngày đăng: 24/11/2022  10:42
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 23/11/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3998/UBND-KGVX về việc tổ chức biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018-2023.

 

Theo đó, UBND tỉnh giao Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh căn cứ hướng dẫn của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và tình hình thực tế của địa phương, chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức Hội nghị tổng kết, biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi cấp tỉnh; đồng thời, hướng dẫn Hội người cao tuổi các cấp tổ chức tổng kết, biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi theo quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

 

Giao các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp và tạo điều kiện để Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết, biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi cấp tỉnh đảm bảo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh; UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh trong việc tổ chức Hội nghị tổng kết, biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi cấp tỉnh; đồng thời, quan tâm tạo điều kiện và hỗ trợ kinh phí cho người cao tuổi các cấp huyện, cấp xã tổ chức tổng kết, biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi tại địa phương theo quy định.

 

Trần Huệ