Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý sau khi bị kỷ luật
Ngày đăng: 07/02/2023  17:02
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 01/02/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Thông báo số 685-TB/TU Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý sau khi bị kỷ luật.

Căn cứ các hướng dẫn của Trung ương về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật”; xét đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý sau khi bị kỷ luật, tại Hội nghị tháng 01-2023 (phiên họp ngày 31-01-2023), Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kết luận như sau:

 

Việc bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý sau khi bị kỷ luật nhằm thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và Quy định của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; kịp thời thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, thực hiện phương châm “có vào, có ra, có lên, có xuống” trong công tác cán bộ, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ bị kỷ luật có cơ hội sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện; góp phần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và chế độ.

 

Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức. Nếu không tự nguyện xin từ chức thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét miễn nhiệm theo quy định.

 

Việc bố trí cán bộ sau khi từ chức, miễn nhiệm thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và theo định hướng sau:

 

(1) Cán bộ tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi hoặc xin nghỉ công tác thì Ban Thưởng vụ Tinh ủy xem xét theo nguyện vọng. Quy trình thực hiện như sau:

 

- Bước 1: Cán bộ làm đơn gửi đảng đoàn, ban cán sự đảng, ban thường vụ huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị tỉnh nơi công tác. 

 

- Bước 2: Đảng đoàn, ban cán sự đảng, ban thường vụ huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị tỉnh nơi cán bộ công tác họp, cho ý kiến và gửi văn bản báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy).

 

- Bước 3: Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp trình Thường trực, Ban Thường vụ Tình ủy xem xét, quyết định; các cơ quan chức năng thực hiện thủ tục theo quy định.

 

(2) Cán bộ có nguyện vọng tiếp tục công tác thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, bố trí như sau:

 

Trường hợp thời gian công tác còn dưới 5 năm:

 

Cán bộ là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, bố trí công tác phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Quy trình thực hiện như sau:

 

Bước 1: Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao đổi với cán bộ bị kỷ luật; trao đổi với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi cán bộ công tác về việc thực hiện chủ trương của Đảng (gồm cả trường hợp cán bộ bị kỷ luật là người đứng đầu).

 

Bước 2: Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trao đổi đối với cán bộ bị kỷ luật (trừ trường hợp cán bộ bị kỷ luật là người đúng đầu); báo cáo đảng đoàn, ban cán sự đảng, ban thường vụ huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị tỉnh nơi cán bộ công tác cho ý kiến và gửi văn bản báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tinh ủy).

 

Bước 3: Trên cơ sở ý kiến của các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, Ban Tổ chức Tinh ủy lấy ý kiến (bằng văn bản) của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan; tổng hợp ý kiến các cơ quan, trình Thường trực, Ban Thường vụ Tinh ủy xem xét, quyết định; các cơ quan chức năng thực hiện thủ tục theo quy định.

 

Cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý không phải là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, bố trí làm công tác làm chuyên môn (không làm công tác lãnh đạo, quản lý), được giữ nguyên ngạch công chức đã được bổ nhiệm. Quy trình thực hiện như sau:

 

Bước 1: Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao đổi với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi cán bộ công tác về việc thực hiện chủ trương của Đảng.

 

Bước 2: Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trao đổi đối với cán bộ bị kỷ luật (trừ trường hợp cán bộ bị kỷ luật là người đứng đầu); báo cáo đảng đoàn, ban cán sự đảng, ban thường vụ huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị tỉnh nơi cán bộ công tác cho ý kiến và gửi văn bản báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy). 

 

Bước 3: Trên cơ sở ý kiến của các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy lấy ý kiến (bằng văn bản) của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan; tổng hợp ý kiến các cơ quan, trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định; các cơ quan chức năng thực hiện thủ tục theo quy định.

 

Trường hợp thời gian công tác còn từ 5 năm trở lên: Quy trình xem xét đối với cán bộ tương tự như trường hợp thời gian công tác còn dưới 5 năm.

 

Cán bộ sau khi bị kỷ luật tự nguyện xin từ chức thì được Ban Thường vụ Tỉnh ủy căn cứ tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét từng trường hợp cụ thể để bố trí công tác theo hướng giảm một cấp so với chức vụ khi bị kỷ luật. Sau 24 tháng công tác ở vị trí mới, nếu khắc phục tốt những sai phạm, khuyết điểm, được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện thì được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ủng cử lại chức danh đã đảm nhiệm hoặc tương đương.

 

Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Thông báo kết luận này đảm bảo đồng bộ, thống nhất; tham mưu, trình Thường trực, Ban Thường vụ Tinh ủy xem xét, bố trí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý sau khi bị kỷ luật.

 

Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị tỉnh căn cứ Thông báo kết luận này cụ thể hóa và tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị mình./.

 

                                                                                                    Trịnh Minh