Thứ 5, Ngày 30/03/2023 -

Giao chỉ tiêu, nhiệm vụ về dịch vụ công trực tuyến năm 2023
Ngày đăng: 08/02/2023  22:00
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 08/02/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 55/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Theo Quyết định có 04 nhóm chỉ tiêu, gồm: Triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình; Thực hiện thanh toán trực tuyến; Chỉ tiêu về kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao các đơn vị, địa phương khẩn trương ban hành văn bản, tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó, phân rõ lộ trình cụ thể tại đơn vị theo từng tháng, quý trong năm để thực hiện; phân công, giao nhiệm vụ kèm chỉ tiêu đối với từng phòng ban, đơn vị trực thuộc và mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để hoàn thành chỉ tiêu.

 

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có các hành vi chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, tự yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định pháp luật gây khó khăn, phiền hà trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính; đảm bảo việc hoàn thành các chỉ tiêu tại đơn vị, địa phương mình để phục vụ cho công tác chấm điểm cải cách hành chính năm 2023 của từng đơn vị, địa phương và chung của tỉnh.

 

Ngoài nhiệm vụ được giao tại Quyết định trên, các đơn vị, địa phương căn cứ chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 2215/KH-UBND ngày 12/7/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử để tổ chức, triển khai thực hiện đảm bảo phục vụ cho việc theo dõi, đánh giá chấm điểm của Văn phòng Chính phủ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2023.

 

Đình Trung