Thứ 5, Ngày 30/03/2023 -

Thí điểm Danh mục thủ tục hành chính thực hiện luân chuyển, xử lý hồ sơ hoàn toàn trên môi trường điện tử
Ngày đăng: 08/02/2023  22:05
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 08/02/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 56/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện luân chuyển, xử lý hồ sơ hoàn toàn trên môi trường điện tử áp dụng thí điểm trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục 134 thủ tục hành chính thực hiện luân chuyển, xử lý hồ sơ hoàn toàn trên môi trường điện tử áp dụng thí điểm trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cụ thể: Cấp tỉnh 100 thủ tục hành chính; Cấp huyện 14 thủ tục hành chính; Chung cấp tỉnh và cấp huyện 11 thủ tục hành chính; Cấp xã 09 thủ tục hành chính.

 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có thủ tục hành chính được phê duyệt áp dụng thí điểm thực hiện luân chuyển, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính không sử dụng bản giấy thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo quy định; vận động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân thực hiện thanh toán trực tuyến các nghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục hành chính trên nền tảng thanh toán của Cổng dịch vụ công Quốc gia thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

 

Công chức, viên chức, nhân viên được giao trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp phải khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân trong lần đầu tiên nộp hồ sơ bản giấy về cách thực hiện đăng ký tài khoản định danh điện tử và cách nộp hồ sơ trực tuyến để các tổ chức, cá nhân có thể chủ động nộp hồ sơ trực tuyến khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính trong lần tiếp theo.

 

Công chức, viên chức, nhân viên của các cơ quan có thẩm quyền được phân công giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngoài việc thực hiện theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định 61/2018/NĐ-CP, đồng thời thực hiện nhiệm vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo khoản 2, 3, 4 Điều 21a Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan.

 

Thời gian áp dụng thí điểm 04 tháng. Sau thời gian áp dụng thí điểm các sở, ban ngành; UBND cấp huyện, thành phố tổng hợp báo cáo tình hình, số liệu về số lượng hồ sơ đã giải quyết theo từng thủ tục hành chính, khó khăn, vướng mắc (nếu có) gửi Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc rút kinh nghiệm qua thời gian thí điểm và triển khai nhân rộng.

 

Đình Trung