Thứ hai, Ngày 04/03/2024 -

Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập năm 2022
Ngày đăng: 18/03/2023  21:39
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 16/03/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định 114/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập năm 2022.

Theo đó, công nhận kết quả đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập cấp tỉnh, năm 2022 đối với của 07 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh gồm: Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Nội vụ; Sở Tư pháp.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

 

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có tên tại Điều 1 và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Trần Huệ - Huy Thông