Thứ hai, Ngày 24/06/2024 -

Công bố 15 TTHC nội bộ trong hệ thống cơ quan HCNN các cấp trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 14/04/2023  09:48
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 14/4/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 191/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau:

 

Theo Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố 15 TTHC nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum, trong đó 14 TTHC nội bộ cấp tỉnh, 01 TTHC nội bộ cấp huyện thuộc 06 lĩnh vực gồm: Giáo dục và Đào tạo: 02 thủ tục; Công Thương: 01 thủ tục; Tư pháp; 02 thủ tục; Nội vụ: 05 thủ tục; Khoa học và Công nghệ: 02 thủ tục; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 03 thủ tục.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh và các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Công thương, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện công khai TTHC nội bộ được ban hành trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử của các đơn vị.

 

Việc công bố, công khai TTHC nội bộ trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025.

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

Vũ Huệ