Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Kon Plông
Ngày đăng: 26/05/2023  20:27
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 26/5/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định 249/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Kon Plông, với các chỉ tiêu chủ yếu:

 

 

Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 137.124,57 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp có diện tích 131.197,21 ha; đất phi nông nghiệp có diện tích 5.133,40 ha; đất chưa sử dụng có diện tích 793,96 ha.

 

Kế hoạch thu hồi các loại đất 470,56 ha. Trong đó: Thu hồi đất nông nghiệp 439,69 ha; thu hồi đất phi nông nghiệp 29,17 ha; thu hồi đất chưa sử dụng 1,70 ha.

 

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất 457,52 ha (diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp).

 

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 4,27 ha (chuyển sang đất phi nông nghiệp).

 

UBND tỉnh UBND huyện Kon Plông công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định; thực hiện nghiêm túc kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt nhằm đảm bảo tính thống nhất trong việc quản lý, sử dụng đất đúng theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

Trên cơ sở kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, chỉ được tổ chức thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất khi đảm bảo các quy định của pháp luật, phù hợp với các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng và quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của cấp huyện; tuyệt đối không được hợp thức hoá đối với những diện tích đất vi phạm pháp luật khi giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

Lê Hằng - Phước Nguyện