Thứ sáu, Ngày 01/12/2023 -

Triển khai kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về các nội dung trình HĐND tỉnh
Ngày đăng: 29/05/2023  20:18
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 29/5/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1564/UBND-KTTH về việc triển khai kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp ngày 26/5/2023. Theo đó, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Đối với các hồ sơ đăng ký, đề nghị xây dựng Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Khóa XII đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất tại phiên họp: giao Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT khẩn trương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh các nội dung trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XII đảm bảo chất lượng, theo đúng quy trình, quy định. Trong đó, lưu ý:

 

Đối với Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Kon Tum: Sở NN& PTNT tiếp tục rà soát các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn đảm bảo đầy đủ và phù hợp với quy định.

 

Đối với Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ để thực hiện Chương trình Bố trí dân cư các vùng Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, dân di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum: Sở NN& PTNT rà soát, điều chỉnh tên gọi Nghị quyết, các nội dung, mức hỗ trợ, nguồn vốn thực hiện… đảm bảo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

 

Đối với nội dung phải trình xin ý kiến Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trước khi trình HĐND tỉnh, các cơ quan, đơn vị chủ trì phải báo cáo và tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh thực hiện theo đúng quy định và Quy chế làm việc của Tỉnh ủy.

 

Đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết mức hỗ trợ cụ thể từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện một (01) dự án, kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và một (01) dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trong các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum: Hiện nay, Chính phủ đang xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022. Trong khi chờ Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung, giao Sở NN& PTNT hướng dẫn thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn thực hiện mức hỗ trợ cụ thể theo quy định khoản 5 Điều 21, khoản 5 Điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP; trường hợp Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung trước thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 5 thì khẩn trương tham mưu UBND tỉnh trình hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết để Thường trực HĐND tỉnh xem xét.

 

Đối với dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum quy định tại Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01/2020 của UBND tỉnh Kon Tum: Sở Tài chính rà soát, phân tích, đánh giá tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trước khi phê duyệt định mức sử dụng tối đa diện tích cho phù hợp, tránh trùng lắp với diện tích dùng chung, diện tích làm việc của các chức danh theo quy định tại Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ; chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo; đảm bảo tính đúng đắn về pháp lý, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh.

 

Đối với dự thảo Quyết định phê duyệt giá thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước tại khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum của UBND tỉnh: Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; hoàn thành, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 02/6/2023./.

 

Vũ Huệ - Quang Tiến