Thứ sáu, Ngày 01/12/2023 -

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Đăk Hà
Ngày đăng: 30/05/2023  23:06
Mặc định Cỡ chữ
Tại Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 30/5/2023, UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Đăk Hà, với các chỉ tiêu chủ yếu:

 

 

Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 84.503,8 ha. Trong đó: đất nông nghiệp 74.970,1 ha; đất phi nông nghiệp 6.624,8 ha; đất chưa sử dụng 2.908,9 ha.

 

Kế hoạch thu hồi các loại đất 318,1 ha. Trong đó: đất nông nghiệp 313,9 ha; đất phi nông nghiệp 2,1 ha; đất chưa sử dụng 2,1ha.

 

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất 316,8 ha (đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp).

 

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 16,3 ha. Trong đó: đất nông nghiệp 9,0 ha; đất phi nông nghiệp 7,3 ha.

 

UBND tỉnh giao UBND huyện Đăk Hà công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn huyện theo đúng quy định; thực hiện nghiêm túc kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt nhằm đảm bảo tính thống nhất trong việc quản lý, sử dụng đất đúng quy định pháp luật.

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

Lê Hằng - Phước Nguyện