Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Tập trung giải quyết hết nội dung vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, đảm bảo đúng quy định của pháp luật
Ngày đăng: 03/06/2023  18:22
Mặc định Cỡ chữ
Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 4076/VPCP-V.I ngày 03/6 gửi Thanh tra Chính phủ; Bộ Công an; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về kết quả kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài .

 

Theo đó, xét Báo cáo số 1158/BC-TTCP ngày 22 tháng 05 năm 2023 của Thanh tra Chính phủ về kết quả kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến chỉ đạo như sau:

 

Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: (i) Đối với các vụ việc đã được giải quyết hết nội dung, đúng quy định của pháp luật, đã vận dụng chính sách, pháp luật, hỗ trợ có lợi cho người dân và Thanh tra Chính phủ đã thống nhất với địa phương: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ban hành thông báo chấm dứt xem xét, giải quyết theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật; đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động, thuyết phục công dân chấp hành biện pháp giải quyết của cơ quan có thẩm quyền, đảm bảo an ninh, trật tự. (ii) Đối với các vụ việc Thanh tra Chính phủ chưa thống nhất địa phương: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát, giải quyết theo thẩm quyền, tập trung giải quyết hết nội dung vụ việc, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; báo cáo kết quả về Thanh tra Chính phủ trước ngày 30 tháng 9 năm 2023 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV tháng 10 năm 2023. (iii) Phối hợp chặt chẽ với Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội và Công an Thành phố Hồ Chí Minh để xử lý những trường hợp công dân khiếu kiện không đúng quy định của pháp luật và không đúng nơi quy định, có hành vi gây rối ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

 

Bộ Công an chỉ đạo việc xem xét, xử lý các đối tượng lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để gây rối, lôi kéo, kích động, xuyên tạc, chống phá đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội.

 

Thanh tra Chính phủ tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 3581/VPCP-V.I ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài tại các cơ quan Trung ương; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV tháng 10 năm 2023./.

 

                                                                                      Trịnh Minh