Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Triển khai nền tảng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 07/06/2023  09:49
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 06/6/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1685/UBND-KGVX về việc triển khai nền tảng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND phố chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả; cập nhật thông tin, liên thông, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh với cơ sở dữ liệu đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện trước tháng 9 năm 2023.

 

UBND các huyện căn cứ hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường, hoàn thiện dữ liệu đất đai trên địa bàn; triển khai ngay nền tảng cơ sở dữ liệu đất đai (sau khi triển khai thành công trên địa bàn thành phố) để đảm bảo đồng bộ, kết nối, chia sẻ, giảm chi phí và phát huy hiệu quả.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc triển khai nền tảng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố đảm bảo kết nối, liên thông dữ liệu đất đai địa phương với Hệ thống tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia.

 

Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương tiếp tục hoàn thiện dữ liệu đất đai và khai thác thông tin theo quy định.

 

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hình thành cơ sở dữ liệu địa chính, kết nối, liên thông giữa ngành Tài nguyên Môi trường và Cơ quan Thuế; chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính trong quản lý đất đai và các lĩnh vực liên quan khác.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số giao.

 

Phối hợp với các đơn vị chuyên môn của Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ địa phương thực hiện kết nối, chia sẻ với Hệ thống tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia.

 

Sở Tài chính phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường và các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí sự nghiệp để triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương hàng năm, theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

 

Trần Huệ - Diệu Linh