Thứ hai, Ngày 25/09/2023 -

Bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới
Ngày đăng: 09/06/2023  09:31
Mặc định Cỡ chữ
Sở Công Thương có Công văn số 1029/SCT-QLNL ngày 09/6/2023 về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới.

 

Theo đó, đề nghị các sở, ban ngành; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội thuộc tỉnh; các đơn vị Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Công ty Điện lực Kon Tum và các đơn vị có liên quan tăng cường triển khai các giải pháp tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025; Kế hoạch số 2125/KH-UBND ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;  Công văn số Công văn số1542/UBND-HTKT ngày 26/5/2023 của UBND tỉnh.

 

Giao Công ty Điện lực Kon Tum phối hợp với Sở Công Thương trong công tác giám sát việc thực hiện, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các giải pháp tiết kiệm điện đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất và có phương án, kịch bản ứng phó với những khó khăn về cung ứng điện (nếu có). Báo cáo số liệu tiết kiệm điện hàng tháng về Sở Công Thương để kiểm tra, theo dõi tình hình sử dụng điện trên địa bàn tỉnh. Kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc trong việc hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các giải pháp tiết kiệm điện về Sở Công Thương./.

 

Lê Hằng