Thứ hai, Ngày 24/06/2024 -

Sử dụng Hợp phần báo cáo dịch bệnh động vật thủy sản trên Hệ thống quản lý thông tin dịch bệnh động vật Việt Nam
Ngày đăng: 10/06/2023  19:58
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 09/6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn bản số 3765/BNN-TY gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về sử dụng chính thức Hệ thống quản lý thông tin dịch bệnh động vật Việt Nam (VAHIS - Hợp phần báo cáo dịch bệnh động vật thuỷ sản)

 

Theo đó, thực hiện các quy định của pháp luật về thú y (Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thú y), chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) đã chỉ đạo Cục Thú y đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong chỉ đạo điều hành. Theo báo cáo của Cục Thú y, từ năm 2018, Cục đã phối hợp với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tại Việt Nam triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng chính thức “Hệ thống quản lý thông tin dịch bệnh động vật Việt Nam, gọi tắt là Hệ thống VAHIS”, đến nay công tác báo cáo dịch bệnh động vật trên cạn rất hiệu quả, giúp các địa phương giảm thiểu trên 90% thời gian báo cáo dịch bệnh so với trước đây, bảo đảm thông tin liên tục cập nhật, đầy đủ, chính xác, phục vụ kịp thời cho công tác tham mưu, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh.

 

Từ năm 2022 đến nay, Cục Thú y tiếp tục phối hợp với Tổ chức FAO xây dựng, phát triển, hoàn thiện Hệ thống VAHIS - Hợp phần báo cáo dịch bệnh động vật thủy sản; đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y của 63 tỉnh, thành phố sử dụng thí điểm Hệ thống VAHIS trong báo cáo dịch bệnh động vật thủy sản. Đến nay, Hệ thống VAHIS đã cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý thông tin dịch bệnh động vật, phù hợp với chủ trương ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, với đầy đủ các tính năng tổng hợp dữ liệu, phân tích dịch tễ, phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống dịch bệnh động vật của Trung ương và địa phương.

 

Để thống nhất việc báo cáo, quản lý thông tin dịch bệnh động vật trong toàn quốc, thay thế báo cáo bằng văn bản, email, đáp ứng yêu cầu mới trong chỉ đạo, điều hành, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT và Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y của địa phương tổ chức thực hiện những nội dung sau:

 

Thực hiện việc báo cáo đầy đủ, kịp thời và chính xác thông tin dịch bệnh động vật thuỷ sản trên Hệ thống VAHIS theo đúng quy định của pháp luật về thú y và hướng dẫn chuyên môn của Cục Thú y, kể từ tháng 6/2023.

 

Phân công cụ thể cho Lãnh đạo và cán bộ đầu mối của Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh chịu trách nhiệm định kỳ, đột xuất tổng hợp, cập nhật thông tin, báo cáo dịch bệnh động vật thủy sản trên Hệ thống VAHIS theo đúng quy định; gửi danh sách lãnh đạo, cán bộ đầu mối (kèm theo địa chỉ, số điện thoại liên hệ) về Bộ Nông nghiệp và PTNT (Cục Thú y) để phối hợp trong quá trình khai thác, sử dụng Hệ thống VAHIS.

 

Thống nhất sử dụng thông tin, dữ liệu dịch bệnh động vật (trên cạn, thủy sản) trên Hệ thống VAHIS để phục vụ công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành trong phòng, chống dịch bệnh động vật tại địa phương và trên phạm vi toàn quốc.

 

Xây dựng kế hoạch và sớm triển khai sử dụng Hệ thống VAHIS đến cấp huyện phục vụ công tác báo cáo dịch bệnh động vật.

 

Chỉ đạo kiểm tra, đối chiếu thông tin dịch bệnh trên Hệ thống VAHIS phải bảo đảm đầy đủ, chính xác, phản ánh đúng tình hình thực tế tại địa phương; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu các cơ quan của địa phương tuân thủ nghiêm ngặt báo cáo dịch bệnh trên Hệ thống VAHIS./.

 

                                                                                      Trịnh Minh