Thứ hai, Ngày 24/06/2024 -

Tăng cường tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ trong công tác cấp nước phòng cháy, chữa cháy
Ngày đăng: 10/06/2023  20:00
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 08/6, Bộ Xây dựng có Văn bản số 2359/BXD-HTKT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ trong công tác cấp nước phòng cháy, chữa cháy.

 

Theo đó,  để đáp ứng yêu cầu thực tế, chủ động nguồn nước đầy đủ, kịp thời phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, trên cơ sở ý kiến phối hợp của Bộ Công an, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ trong công tác cấp nước phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại đô thị và khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, khu du lịch, khu nghiên cứu, đào tạo, khu thể dục thể thao (gọi tắt là khu công nghiệp) theo quy định pháp luật và chỉ đạo về phòng cháy, chữa cháy hiện hành, trong đó tập trung vào các nội dung:

 

Về quy hoạch cấp nước PCCC: Tăng cường chỉ đạo Sở Xây dựng hoặc Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với cơ quan Công an Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị chức năng rà soát, kiểm tra các nội dung về quy hoạch cấp nước PCCC (nguồn nước sử dụng cho PCCC, lưu lượng, áp lực cần thiết trên mạng lưới cấp nước, vị trí họng, trụ lấy nước PCCC, bến bãi lấy nước, sơ bộ kinh phí,...) trong quá trình lập, thẩm định, điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng đô thị và khu công nghiệp; quy hoạch chuyên ngành cấp, thoát nước đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Về thiết kế, xây dựng hệ thống cấp nước PCCC: (i) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn về xây dựng theo thẩm quyền chủ trì hoặc phối hợp với cơ quan Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, đánh giá việc xây dựng, thiết kế hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy trong quá trình thẩm định, thẩm duyệt, nghiệm thu công trình tại đô thị và khu công nghiệp, trong đó bao gồm thiết kế tuyến ống cấp nước, họng, trụ lấy nước PCCC, trụ nước chữa cháy ngầm, bể nước PCCC dự phòng (theo hướng dẫn của cơ quan Cảnh sát PCCC), điểm lấy nước (bến, bãi, hố ga) tại ao, hồ, sông, suối,...được quy hoạch làm nguồn nước cho PCCC. Việc thiết kế phải tuân thủ quy hoạch, đảm bảo phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật… Áp dụng các phiên bản mới nhất trong trường hợp thay thế, sửa đổi. (ii) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn về xây dựng, cơ quan quản lý trật tự xây dựng kiểm tra, giám sát việc xây dựng, thiết kế hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy đảm bảo tuân thủ quy hoạch, thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt. (iii) Giao Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trị, phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn rà soát việc xây dựng bể nước dự phòng tại khu vực không thể lắp đặt họng, trụ lấy nước PCCC, không có hệ thống cấp nước tập trung; thiết kế, lắp đặt họng, trụ nước chữa cháy ngầm đối với phố, ngõ, hẻm không bố trí được họng, trụ nước chữa cháy nổi.

 

Đầu tư, quản lý, duy tu, bảo vệ công trình, thiết bị cấp nước PCCC: (i) Giao Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng, ban quản lý khu công nghiệp, UBND cấp huyện và các đơn vị, doanh nghiệp cấp nước, thoát nước khẩn trương triển khai việc tổng kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng của các họng, trụ lấy nước; lập danh mục ao, hồ, sông, suối, bến bãi lấy nước chữa cháy tại các khu đô thị và khu công nghiệp, đặc biệt là các cụm công nghiệp nhỏ lẻ, làng nghề hoặc khu dân cư cũ. Trên cơ sở đó lập phương án, kế hoạch đầu tư hệ thống cấp nước PCCC (họng, trụ lấy nước PCCC, bến bãi, bể nước dự phòng,...). (ii) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND cấp tỉnh bố trí nguồn vốn theo kế hoạch để xây dựng, cải tạo, duy tu, bảo dưỡng các dự án, công trình cấp nước PCCC theo quy định. (iii) Ban quản lý các khu công nghiệp chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Ban, ngành và doanh nghiệp liên quan đảm bảo giao thông, nguồn nước chữa cháy theo quy định; tăng cường quản lý, bảo quản, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống cấp nước chữa cháy tại các khu công nghiệp. (iv) Chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tham mưu việc lắp đặt, quản lý và bảo trì các biển báo tại các bến, bãi, điểm lấy nước phục vụ chữa cháy đối với các luồng, tuyến do mình quản lý.

 

Về công tác truyền thông về cấp nước PCCC: Tiếp tục tuyên truyền phổ biến pháp luật, các quy định của Nhà nước về cấp nước PCCC, tầm quan trọng của việc cấp nước PCCC, hướng dẫn các cấp, ngành địa phương, cơ quan, doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc cấp nước PCCC trong phạm vi quản lý. Tuyên truyền xây dựng, phát động phong trào toàn dân bảo vệ hệ thống cấp nước PCCC. Báo, Đài Phát thanh và truyền hình xây dựng các phóng sự, tin bài phản ánh các hành vi phá hoại, làm hư hỏng hệ thống cấp nước PCCC, sử dụng nước từ hệ thống cấp nước PCCC sai mục đích./.

                                                                                    

  Trịnh Minh