Thứ hai, Ngày 24/06/2024 -

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nổi bật tuần từ ngày 18 - 22/9/2023
Ngày đăng: 23/09/2023  22:27
Mặc định Cỡ chữ
(http://kontum.gov.vn): Thành lập Tổ công tác cải cách TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh; Ban hành quy định về hợp tác xã “có quy mô thành viên đủ lớn”; Các chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm soát thủ tục hành chính; Nâng cao hiệu quả thực hiện nội dung giáo dục nghề nghiệp thuộc các Chương trình MTQG; Triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum; Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy và chữa cháy; Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 18 - 22/9/2023.

 

Thành lập Tổ công tác cải cách TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh

 

Tại Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 18/5, UBND tỉnh thành Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Chủ tịch UBND tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực đầu tư làm Tổ trưởng; Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp và đại diện lãnh đạo Công an tỉnh là Tổ phó.

 

Tổ công tác là tổ chức phối hợp liên ngành, thực hiện chức năng giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách TTHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách.

 

Tổ công tác chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; Các thành viên Tổ công tác thực hiện theo Quy chế hoạt động của Tổ công tác, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm về phần việc được Tổ trưởng Tổ công tác phân công; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, giải quyết công việc của Tổ công tác; sử dụng bộ máy của cơ quan mình để thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác. Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan thường trực Tổ công tác, sử dụng bộ máy hiện có để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Tổ công tác giao.

 

Ban hành quy định về hợp tác xã “có quy mô thành viên đủ lớn”

 

Tại Quyết định số 534/QĐ-UBND ngày 19/9, UBND tỉnh ban hành quy định về hợp tác xã “có quy mô thành viên đủ lớn” thực hiện chỉ tiêu 13.1 về Hợp tác xã thuộc Tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn theo Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025. Cụ thể:

 

Xã đạt chuẩn nông thôn mới: Hợp tác xã có số lượng thành viên từ 15 thành viên trở lên (bao gồm cả thành viên liên kết là tổ chức/cá nhân không góp vốn nhưng có sử dụng sản phẩm, dịch vụ chính của hợp tác xã thông qua ký kết hợp đồng).

 

Xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao: Hợp tác xã có số lượng thành viên từ 20 thành viên trở lên (bao gồm cả thành viên liên kết là tổ chức/cá nhân không góp vốn nhưng có sử dụng sản phẩm, dịch vụ chính của hợp tác xã thông qua ký kết hợp đồng).

 

Các chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm soát thủ tục hành chính

 

Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu 100% về tỷ lệ cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, tại Công văn số 3146/UBND-TTHCC ngày 20/9, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh số lượng hồ sơ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính của Phòng Tư pháp và các xã; Rà soát, đảm bảo việc xử lý hồ sơ kịp thời, không để xảy ra trường hợp hồ sơ dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính bị quá hạn, trễ hạn trên Cổng Dịch vụ công quốc gia làm ảnh hưởng đến tỷ lệ hồ sơ xử lý trước hạn, đúng hạn chung của từng đơn vị, địa phương.

 

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách TTHCh cấp Phiếu Lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, tại Công văn số 3171/UBND-TTHCC ngày 21/09, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động trong cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân cư trú trên địa bàn tỉnh về giá trị pháp lý, vai trò của Phiếu Lý lịch tư pháp, bảo đảm việc yêu cầu cấp và sử dụng Phiếu Lý lịch tư pháp đúng quy định; có biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu người dân nộp Phiếu Lý lịch tư pháp của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nâng cao hơn nữa công tác số hóa thông tin, dữ liệu lý lịch tư pháp, xây dựng, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; Đẩy mạnh tuyên truyền, thông báo đến cá nhân, cơ quan, tổ chức biết, thực hiện cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

 

Để triển khai thực hiện việc công bố, công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo đúng quy định, tại Công văn số 3181/UBND-TTHCC ngày 22/9, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan nghiêm túc chỉ đạo làm rõ trách nhiệm, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ công bố, công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC chưa kịp thời theo quy định. Chỉ đạo nêu rõ, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ và chất lượng tham mưu trình công bố danh mục TTHC và công khai nội dung của TTHC thuộc lĩnh vực phụ trách trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo đúng quy định.

 

Nâng cao hiệu quả thực hiện nội dung giáo dục nghề nghiệp thuộc các Chương trình MTQG

 

Tại Công văn số 3149/UBND-KGVX ngày 20/9, UBND tỉnh giao các cơ quan liên quan tham mưu phân bổ, quản lý, phê duyệt dự án đầu tư có hiệu quả, bảo đảm nguyên tắc tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, lãng phí nguồn lực ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện các nội dung về giáo dục nghề nghiệp thuộc các Chương trình MTQG; tổ chức triển khai các hoạt động cần bảo đảm đúng đối tượng, phạm vi, đáp ứng mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ của từng Chương trình.

 

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục rà soát tình hình quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản thiết bị đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, tạm thời chưa đầu tư cho những cơ sở giáo dục nghề nghiệp xét thấy hiệu quả đầu tư thấp, không thu hút được học sinh; tạm dừng đầu tư đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được đầu tư từ những năm trước nhưng không khai thác sử dụng có hiệu quả và thực hiện ngay việc điều chuyển, xử lý những tài sản, thiết bị được đầu tư sang cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác có khả năng tiếp nhận và khai thác sử dụng hiệu quả hơn, bảo đảm phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp...

 

Triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum

 

Tại Công văn số 3132/UBND-KTTH ngày 20/9, UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 376/TB-VPCP ngày 13/9/2023 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý và Nhân dân trên địa bàn. Tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, cụ thể trong thời gian tới.

 

Giao các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với bộ, ngành trong việc thẩm định quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Kon Tum và Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen; khẩn trương xây dựng Đề án phát triển Kon Tum nhanh và bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị; bổ sung tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050...

 

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy và chữa cháy

 

Triển khai các Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; tại Công văn số 3176/UBND-HTKT ngày 21/9, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

 

Xác định cụ thể trách nhiệm của đơn vị, tổ chức, cá nhân; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá kết quả để xem xét trách nhiệm đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện không nghiêm túc; mỗi cán bộ, công chức, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện các quy định về phòng cháy và chữa cháy.

 

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn về công tác phòng cháy và chữa cháy, đặc biệt là kỹ năng phòng cháy và chữa cháy và thoát nạn cho người dân khi có sự cố cháy, nổ; nội dung tuyên truyền đảm bảo cụ thể, ngắn gọn, dễ hiểu dễ nhớ, dễ thực hiện.

 

Thường xuyên tập huấn, phổ biến, hướng dẫn việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; kịp thời nắm bắt, đối thoại với người dân và doanh nghiệp về các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quy định về phòng cháy, chữa cháy để hướng dẫn giải pháp tháo gỡ, khắc phục; tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định về phòng cháy, chữa cháy để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tuân thủ nghiêm túc ngay từ khi thiết kế, thi công công trình.

 

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023

 

Tại Công văn số 3188/UBND-KTTH ngày 22/9, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị khác được giao làm chủ đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý, phụ trách tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023.

 

Giao Sở Xây dựng thường xuyên kiểm tra, rà soát, quản lý chặt chẽ giá vật liệu xây dựng; theo dõi, bám sát diễn biến thị trường xây dựng để kịp thời cập nhật, công bố giá vật liệu xây dựng theo quy định của pháp luật; phối hợp với các đơn vị có liên quan kịp thời xử lý nghiêm tình trạng tạo khan hiếm giả, liên kết giữa các chủ mỏ vật liệu để nâng giá, khai thác, cung cấp không đúng quy định, làm ảnh hưởng đến việc thi công dự án.

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên theo dõi sát tiến độ thực hiện giải ngân của các đơn vị, địa phương, kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh các giải pháp điều hành linh hoạt, sát với tình hình thực tiễn nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Tăng cường rà soát, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị được giao làm chủ đầu tư trong việc xây dựng phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023 từ dự án giải ngân chậm, dự án đang vướng về thủ tục sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn theo đúng thẩm quyền và thời gian quy định; trong đó ưu tiên các nguồn vốn thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn khác do trung ương hỗ trợ...

 

Thái Ninh