Thứ 4, Ngày 21/02/2024 -

Quý 3/2023: 98,7% hồ sơ TTHC đã được giải quyết trước hạn, đúng hạn
Ngày đăng: 26/09/2023  14:01
Mặc định Cỡ chữ
Theo báo cáo công tác cải cách TTHC: Trong quý 3/2023, việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc; số hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC ngày càng tăng...

 

Trong quý 3, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 64.933 hồ sơ thông qua qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. Trong đó, 151.10 hồ sơ trực tuyến; 45.161 hồ sơ trực tiếp và bưu chính công ích; 4.662 hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang; đã giải quyết 5.9123 hồ sơ, trong đó, 58.350 hồ sơ đúng và sớm hạn (đạt tỷ lệ 98,7%); 818 hồ sơ trễ hạn, chủ yếu là do thao tác kết thúc không kịp thời so với bản giấy; 6.123 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết.

 

Các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai và phí, lệ phí trong giải quyết TTHC. Trong đó, về thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai phát sinh trong quý III là 1.183 giao dịch thành công với tổng số tiền thanh toán trực tuyến gần 3,148 tỷ đồng; về thanh toán trực tuyến phí, lệ phí trong giải quyết TTHC phát sinh 3.412 giao dịch thành công với tổng số tiền thanh toán trực tuyến 304,443 triệu đồng.

 

Bên cạnh đó, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong quý III ngày càng tăng: Toàn tỉnh có 43.938 hồ sơ có số hóa thành phần hồ sơ, trong đó số hồ sơ có số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ là 41.677 hồ sơ (đạt tỷ lệ 67,98%, cấp tỉnh đạt 70,53%, cấp huyện đạt 78,08%, cấp xã đạt 63,58%); 30.969 hồ sơ có số hóa kết quả (đạt tỷ lệ 51,76%, cấp tỉnh đạt 46,51%, cấp huyện đạt 71,64%, cấp xã đạt 53,48%).

 

Đến nay, toàn tỉnh đang thực hiện 1.711 TTHC (trong đó, cấp tỉnh 1.377 TTHC, cấp huyện 207 TTHC; cấp xã 102 TTHC, chung 3 cấp: 25 TTHC). Tỉnh đã cung cấp 720 dịch vụ công toàn trình, 702 dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh; tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia 1.377/1.711 TTHC của tỉnh (đạt 80,48%).

 

Với những kết quả đạt được, tỉnh Kon Tum đang được xếp hạng thứ 17/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử./.

Vũ Huệ