Thứ 4, Ngày 21/02/2024 -

Phê duyệt mới, sửa đổi Quy trình nội bộ ngành Tài nguyên và Môi trường
Ngày đăng: 02/10/2023  08:30
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 02/10/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 468/QĐ-UBND về việc phê duyệt mới, sửa đổi quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính Ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó, phê duyệt mới 01 QTNB thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã; sửa đổi, bổ sung 29 QTNB thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh và sửa đổi 02 QTNB thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phân công công chức, viên chức thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại các quy trình nội bộ ban hành kèm theo Quyết định này.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

                                                                                     Lê Hằng