Thứ 4, Ngày 21/02/2024 -

Tăng cường công tác quản lý khai thác công trình cấp nước nông thôn
Ngày đăng: 02/10/2023  21:19
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 02/10/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3316/UBND-NNTN về việc tăng cường công tác quản lý khai thác công trình cấp nước nông thôn tập trung sau đầu tư.

 

Theo đó, yêu cầu các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường giám sát, kiểm tra công tác quản lý khai thác công trình cấp nước nông thôn tập trung sau đầu tư theo đúng quy định; tổ chức rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của tất cả công trình, phân loại và có phương án giao/chuyển giao quản lý tài sản, quản lý khai thác cho đơn vị có đủ chức năng, nhiệm vụ, năng lực kinh nghiệm đảm bảo phát huy hiệu quả công trình; tiếp tục chỉ đạo triển khai công tác quản lý đầu tư xây dựng và quản lý, vận hành khai thác sử dụng các công trình cấp nước sạch nông thôn.

 

Nghiên cứu, tham mưu giao nhiệm vụ/đặt hàng cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng, năng lực chuyên môn trong việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật về quản lý khai thác, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa công trình, công tác đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý khai thác các công trình nước quy mô nhỏ, rất nhỏ do cộng đồng quản lý theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

 

Tăng cường công tác thông tin, tuyên tuyền, giáo dục pháp luật về công tác quản lý khai thác công trình cấp nước nông thôn tập trung nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân về sử dụng nước sạch tiết kiệm, an toàn, hiệu quả; nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước; quản lý khai thác, vận hành bền vững công trình; tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước sạch và có trách nhiệm chi trả tiền nước sử dụng nước theo quy định.

 

Phối hợp với Sở Tài chính tổ chức rà soát, tham mưu điều chỉnh giá nước sạch đảm bảo tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí sản xuất và có chính sách hỗ trợ giá nước phù hợp, đảm bảo đủ kinh phí cho duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành công trình hiệu quả...

 

Lê Hằng - Văn Hạ