Thứ 4, Ngày 21/02/2024 -

Tiếp tục triển khai Phương án quản lý rừng bền vững và đẩy nhanh diện tích rừng được cấp chứng chỉ rừng bền vững
Ngày đăng: 03/10/2023  21:30
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 03/10/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3341/UBND-NNTN về việc tiếp tục triển khai Phương án quản lý rừng bền vững và đẩy nhanh diện tích rừng được cấp chứng chỉ rừng bền vững.

Theo đó,  yêu cầu các chủ rừng là tổ chức trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo đúng quy định tại Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý rừng bền vững.

 

Triển khai thực hiện các mục tiêu, các hoạt động và các giải pháp quản lý rừng bền vững theo đúng phương án quản lý rừng bền vững đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

Phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là cơ sở để tích hợp các loại rừng vào quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, quy hoạch tỉnh; là căn cứ để xây dựng kế hoạch đầu tư công, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng đối với các chủ rừng có sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước; là hồ sơ quan trọng để truy xuất nguồn gốc gỗ, phục vụ thiết thực cho sản xuất, chế biến, xuất khẩu gỗ và lâm sản, đề nghị các đơn vị tập trung hoàn thành dứt điểm việc xây dựng, phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức.

 

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố hướng dẫn và triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách, giải pháp để hỗ trợ, khuyến khích các chủ rừng, đặc biệt chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, hợp tác xã hoặc hộ gia đình, cá nhân liên kết hình thành nhóm hộ xây dựng, thực hiện Phương án quản lý rừng bền vững, hướng đến cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo quy định tại Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Đẩy nhanh tiến độ, tăng diện tích rừng trồng sản xuất tại địa phương hướng đến mục tiêu được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững; tăng cường tuyên truyền, giới thiệu đến các chủ rừng, doanh nghiệp sản xuất, chế biến gỗ và lâm sản, các đối tác, bạn hàng trong và ngoài nước, đặc biệt các nhà nhập khẩu gỗ, sản phẩm gỗ của Việt Nam về Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia Việt Nam liên kết với Tổ chức chứng chỉ rừng quốc tế để tổ chức cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo Bộ tiêu chuẩn VFCS/PEFC.

 

Chủ động bố trí nguồn vốn theo quy định của pháp luật, cùng với các chương trình, dự án về quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng được đầu tư, hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước hoặc nguồn vốn ODA để ưu tiên hỗ trợ các chủ rừng đẩy nhanh tiến độ, tăng diện tích rừng trồng sản xuất được cấp chứng chỉ rừng, đặc biệt ưu tiên, hỗ trợ các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, hợp tác xã hoặc nhóm hộ.

 

Rà soát, đôn đốc các chủ rừng là tổ chức trên địa bàn xây dựng và tổ chức thực hiện phương án quản lý rừng bền vững, chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo quy định.

 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các chủ rừng là tổ chức xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững, chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo quy định.

 

Kiên quyết xử lý hoặc tham mưu xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về quản lý rừng bền vững, cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững, sử dụng trái phép chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp và pháp luật có liên quan./.

 

                                                                                Lê Hằng – Trần Tiến