Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Không yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan cư trú khi thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai
Ngày đăng: 06/11/2023  12:29
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 06/11/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3823/UBND-TTHCC về việc triển khai thực hiện Thông tư số 14/2023/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan cư trú khi thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai.

Theo đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức quán triệt, phổ biến và triển khai các nội dung được quy định tại Thông tư số 14/2023/TT-BTNMT ngày 16/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị và các đơn vị trực thuộc biết, thực hiện.

 

Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, cung cấp dịch vụ công phải khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân thực hiện theo các chỉ đạo của UBND tỉnh tại về việc triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ.

 

Yêu cầu Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh phải đồng bộ việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú theo quy định tại Điều 14 của Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ nhằm đảm bảo chức năng của hệ thống phục vụ việc tra cứu, khai thác thông tin cá nhân...     

   

Lê Hằng