Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Triển khai thực hiện hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 thuộc nhóm B
Ngày đăng: 09/11/2023  10:07
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 8/11/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3851/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 thuộc nhóm B.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tiến hành rà soát, bãi bỏ hoặc sửa đổi các văn bản đã ban hành thuộc thẩm quyền không còn phù hợp với tình hình khi COVID-19 chuyển phân loại từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B.

 

UBND các huyện, thành phố tổ chức lại các Ban Chỉ đạo của địa phương có liên quan phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp tình hình dịch bệnh và theo Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; đồng thời chỉ đạo phối hợp với ngành Y tế tăng cường công tác thông tin truyền thông, tuyên truyền về nguy cơ và các biện pháp phòng, chống dịch; khuyến khích thực hiện 2K (Khẩu trang - Khử khuẩn) để bảo vệ sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng, nhất là các điểm tập trung đông người, tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh…thuộc địa bàn quản lý. Đồng thời, thường xuyên cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh và các quy định liên quan về phòng, chống COVID-19 để người dân hiểu, đồng thuận và chủ động tham gia các hoạt động phòng chống dịch bệnh.

 

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, đơn vị, địa phương rà soát, tham mưu UBND tỉnh bãi bỏ hoặc sửa đổi các văn bản do UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ban hành không còn phù hợp với tình hình khi COVID-19 chuyển phân loại từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B.

 

Ban hành Kế hoạch Kiểm soát, quản lý bền vững đối với COVID-19 giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Quyết định số 3984/QĐ-BYT ngày 29/10/2023.

 

Tổ chức lại các Ban Chỉ đạo của tỉnh có liên quan phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp tình hình dịch bệnh và theo Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.

 

Hướng dẫn triển khai thực hiện công tác phòng, chống COVID-19 thuộc nhóm B theo quy định, hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế.

 

Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan hướng dẫn các đơn vị, địa phương và tổ chức thực hiện việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh, chi phí tiền ăn, sinh hoạt phí đối với người bệnh COVID-19 và chế độ, chính sách cho người tham gia phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 6922/BYT-KHTC ngày 29/10/2023.

 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các nguồn lực đã được mua sắm, đầu tư và căn cứ vào hướng dẫn chuyên môn y tế để xây dựng nhu cầu, bảo đảm kinh phí khám bệnh, chữa bệnh và giám sát dịch bệnh khi dịch COVID-19 chuyển từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B.

 

Căn cứ thực tế tình hình dịch bệnh, tham mưu cấp có thẩm quyền thực hiện công bố dịch và hết dịch theo Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.

 

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng thông tin điện tử tỉnh phối hợp với ngành Y tế tăng cường truyền thông nguy cơ và các biện pháp phòng, chống dịch; khuyến khích thực hiện 2K (Khẩu trang - Khử khuẩn) để bảo vệ sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng, nhất là các điểm tập trung đông người như trên các phương tiện giao thông công cộng, tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh… thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và các chính sách có liên quan về phòng, chống COVID-19 để người dân hiểu, đồng thuận và chủ động tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

 

Trần Huệ - Phan Phượng