Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Tăng cường thực hiện công tác phát triển kinh tế số và xã hội số
Ngày đăng: 15/11/2023  10:07
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 14/11/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3948/UBND-KGVX về việc tăng cường thực hiện công tác phát triển kinh tế số và xã hội số.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ triển khai có hiệu quả các Kế hoạch, Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về phát triển kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh.

 

Thường xuyên rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật nhằm góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển kinh tế số và xã hội số; đẩy mạnh các giải pháp phát triển hạ tầng số đồng bộ, thông suốt, an toàn phục vụ phát triển kinh tế số và xã hội số, nhất là hạ tầng viễn thông băng rộng, hạ tầng điện toán đám mây và các cơ sở dữ liệu dùng chung.

 

Tăng cường hợp tác quốc tế trong thu hút nguồn lực, chuyên gia, công nghệ để nắm bắt thời cơ phát triển, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật tiên tiến.

 

Hỗ trợ triển khai các sáng kiến, chương trình hợp tác đào tạo trường đại học, viên nghiên cứu với doanh nghiệp địa phương trong đào tạo nhân lực chuyển đổi số nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, gắn kết các hoạt động nghiên cứu với hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 

Triển khai đào tạo kiến thức cơ bản, hướng dẫn người lao động sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác tại cơ quan, đơn vị.

 

Giao các cơ quan liên quan tham mưu triển khai các chính sách tạo điều kiện phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông; tăng cường công tác đào tạo kỹ năng số, nâng cao chất lượng và phát triển nguồn nhân lục số phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và khu vực, nhằm phục vụ tốt công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, ứng dụng các công nghệ số mới, nền tảng số, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế số nền tầng và kinh doanh trực tuyến; vận dụng Nền tảng quản lý nội dung học tập và các nền tảng tài nguyên giáo dục mở để hướng dẫn, phổ biến đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; Nghiên cứu, triển khai các nền tảng số kết nối cơ sở đào tạo với doanh nghiệp nhằm trao đổi thông tin, thúc đẩy học từ việc làm thực tế; chỉ đạo các cơ sở đào tạo nghề tổ chức đào tạo và đào tạo lại kỹ năng số cho người lao động, kết nối cung - cầu thị trường lao động...

 

Trần Huệ - Phi Cường