Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Tăng cường thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
Ngày đăng: 15/11/2023  16:05
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 14/11/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3946/UBND-KGVX về việc tăng cường thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 31/3/2021 và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tập trung rà soát, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 31/3/2021, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2021 và chỉ đạo của UBND tỉnh.

 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh hằng năm tăng khoảng 20% số lượng tin, bài, thời lượng chương trình phát thanh, truyền hình sản xuất mới phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu so với năm 2020; tăng cường, nâng cao chất lượng truyền thông chính sách, đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí, ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức truyền thông đa phương tiện để tạo hiệu quả truyền thông chính sách.

 

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành chủ động đề xuất giao nhiệm vụ, đặt hàng để thực hiện tuyên truyền và truyền thông chính sách hiệu quả, đảm bảo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

 

Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu và truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, các quy định có liên quan và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương hàng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh Quyết định quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

 

Trần Huệ - Phi Cường