Chủ nhật, Ngày 21/04/2024 -

Báo cáo công tác phòng, chống mại dâm năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
Ngày đăng: 02/12/2023  20:46
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 28/11/2023, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có Văn bản số 5109/BLĐTBXH- PCTNXH gửi các Bộ, ngành, đoàn thể là thành viên Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về báo cáo công tác phòng, chống mại dâm năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 808/QĐ-LĐTBXH ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch tổng thể thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025, để có cơ sở báo cáo Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm (Uỷ ban Quốc gia) về công tác phòng, chống mại dâm năm 2023, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Cơ quan Thường trực về phòng, chống mại dâm của Uỷ ban Quốc gia đề nghị:

 

Các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương là thành viên Ủy ban Quốc gia và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tổng kết công tác phòng, chống mại dâm năm 2023, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

 

Báo cáo gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội) trước ngày 20/12/2023 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ./.

 

Trịnh Minh